× 
 Från
 Till
 Metod

 

Templet ska förstöras

1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: "Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner."

Nöd och förföljelse

3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"

4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna*.

9 Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, 12 och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Förödelsens styggelse

15 När ni ser ’förödelsens styggelse*’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt*16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, 18 och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.

19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 28 Där liket ligger, där samlas gamarna.

Människosonen kommer

29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma* på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33 På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. 34 Jag säger er sanningen: Det här släktet* ska inte förgå förrän allt detta sker. 35 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. 36 Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

37 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen*. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.

42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten* tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 44 Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

45 Vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? 46 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. 47 Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger. 48 Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, 50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det, 51 och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.


Fotnoter
24:8födslovåndorna   Liksom värkar förebådar barnets ankomst, förebådas Messias återkomst av en tid av nöd.
24:15förödelsens styggelse   Se Dan 9:27 , 11:31 , 12:11 , 1 Mack 1:54 , 2 Mack 6:2f . Jerusalems tempel hade vanhelgats år 168 f Kr när Antiochus IV Epifanes ersatte Guds altare med ett hedniskt Zeusaltare, ett hädiskt övergrepp som står som symbol för en kommande katastrof.
24:15förstå det rätt   Annan översättning: "betänka det noga".
24:30när de ser Människosonen komma   Se Dan 7:13f .
24:34Det här släktet   Grek. geneá betyder både "generation" och "folk". Jerusalems förstöring kom inom samma generation (år 70 e Kr), medan det judiska folket ska bevaras som folk fram till Kristi återkomst.
24:41kvarnen   I handkvarnen, mellan två platta stenar, maldes hushållets säd (5 Mos 24:6 ).
24:43när på natten   Ordagrant: "vid vilken nattväkt" (natten var indelad i fyra tretimmarsperioder).

Parallellställen
24:1Mark 13:1f Luk 21:5f.
24:2Mika 3:12 Matt 23:38 Luk 19:44.
24:3Mark 13:3f Luk 21:7.
24:4Mark 13:5f Luk 21:8f Ef 5:6 2 Tess 2:3.
24:5Mark 13:22 Apg 5:36f 1 Joh 2:18 4:1.
24:9Matt 10:17f Joh 15:18f 16:2f.
24:13Matt 10:22 Luk 21:19.
24:14Matt 28:19.
24:15Mark 13:14f Luk 21:20f.
24:17Luk 17:31.
24:21Dan 12:1.
24:23Mark 13:21f Luk 17:23.
24:245 Mos 13:1f Luk 17:37f 2 Tess 2:9f.
24:26Luk 17:23f.
24:27Upp 1:7.
24:28Luk 17:37.
24:29Jes 13:10 Joel 2:10 Mark 13:24f Luk 21:25f Apg 2:20.
24:30Matt 25:31 Apg 1:11 Upp 1:7.
24:31Matt 13:41 1 Kor 15:52.
24:32Luk 21:29f.
24:35Ps 102:27 Jes 40:8 Hebr 1:11.
24:36Apg 1:7.
24:371 Mos 6:11f Luk 17:26f 1 Petr 3:20.
24:42Matt 25:13 Mark 13:35.
24:43Luk 12:39f 1 Tess 5:2 2 Petr 3:10 Upp 3:3.
24:45Luk 12:42f 1 Kor 4:2.
24:47Matt 25:21 23 Luk 22:29.
24:48Pred 8:11.
24:51Matt 8:12 13:42 25:30.