× 
 Från
 Till
 Metod

 

Daniels bön

1 I Darejaveshs första regeringsår* – han var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över kaldeernas rike – 2 i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia* skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år.

3 Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. 4 Jag bad till Herren min Gud och bekände:

”O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. 5 Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. 6 Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. 7 Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det i dag med Juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta i alla de länder dit du har fördrivit dem därför att de var trolösa mot dig. 8 Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. 9 Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom 10 och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina tjänare profeterna.

11 Hela Israel bröt mot din lag och vek av utan att lyssna till din röst. Därför östes också över oss den förbannelse och ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag, eftersom vi hade syndat mot honom. 12 Han höll sina ord som han talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka drabba oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. 13 Så som det står skrivet i Mose lag drabbade all denna olycka oss.

Men ändå försökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända om från våra synder och ge akt på din sanning. 14 Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss, för Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi lyssnade inte till hans röst.

15 Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än i dag: Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. 16 Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. 17 Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. 18 Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19 O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.”

De sjuttio årsveckorna

20 Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd, och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg. 21 Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig* i flygande hast, den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret*. 22 Han undervisade mig och sade till mig:

”Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. 23 Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att berätta det för dig, för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen:

24 Sjuttio veckor* är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla* synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste*. 25 Det ska du veta och förstå: Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas* och byggas upp till dess att den Smorde Fursten kommer, ska det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider.

26 Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma*, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”


Fotnoter
9:1Darejaveshs första regeringsår   År 539 f Kr (alltså kung Koresh, jfr 6:28 ).
9:2HERRENS ord till profeten Jeremia   Se Jer 25:11 -12 och 29:10, som sändes i ett brev till judarna i Babel och talade om sjuttio år under babyloniskt herravälde (se not till Jer 25:11 ).
9:21kom Gabriel till mig   Annan översättning: ”kom Gabriel och rörde mig”.
9:21vid tiden för kvällsoffret   Ca kl 15 på eftermiddagen (jfr 4 Mos 28:4 och Apg 3:1 med noter).
9:24veckor   Vart sjunde år var ett sabbatsår (3 Mos 25:2f ), varför sjuårsperioder kunde liknas vid veckor.
9:24försegla   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”utplåna”.
9:24den Allraheligaste   Annan översättning: ”det allra heligaste”.
9:25ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas   Sådana befallningar utfärdades av Koresh 539 f Kr (Esra 1:1f ), av Artashasta till Esra 458 f Kr (Esra 7:6f ) och till Nehemja 445 f Kr (Neh 2:1f ). Flera räknesätt har föreslagits. Från 458 f Kr är det 69 x 7 = 483 år till 26 e Kr då Jesus trädde fram (jfr not till Luk 3:1 och Joh 2:20 ). Från 445 f Kr har man räknat med månår om 354 dagar till ca 25 e Kr eller 360-dagarsår till ca 32 e Kr.
9:27på styggelsers vinge ska förödaren komma   Annan översättning (så Septuaginta): ”vid templets vinge ska förödelsens styggelse stå” (jfr 11:31 ). Citeras av Jesus i Matt 24:15 , Mark 13:14 .

Parallellställen
9:3Matt 11:21.
9:45 Mos 7:8f Neh 1:5.
9:5Ps 106:6.
9:7Esra 9:6f.
9:8Neh 9:34 Jer 2:26 44:17.
9:9Ps 130:4 7 Klag 3:22f.
9:102 Krön 36:15f.
9:113 Mos 26:14f 5 Mos 27:15f 28:15f 29:20 30:17f.
9:12Klag 2:17.
9:14Neh 9:33 Ps 119:137 Jer 1:12 44:27 Upp 16:5.
9:152 Mos 12:41 13:9 5 Mos 6:21 Neh 9:10 33 Jer 32:20f.
9:16Jer 32:31f.
9:174 Mos 6:25 Ps 30:4 8.
9:18Ps 80:15 Jes 37:17 Tit 3:5.
9:19Ps 25:11.
9:214 Mos 28:4 8 Esra 9:5 Ps 141:2 Dan 8:16f.
9:22Dan 10:14 Joh 14:26.
9:23Jes 65:24 Dan 10:12 Luk 1:13.
9:24Ps 45:8 Luk 4:18 Joh 1:29 Rom 10:3f 1 Joh 3:5 4:10.
9:25Neh 2:7f 3:1f 4:9f.
9:26Jes 53:8 Matt 16:21 Luk 21:20f.
9:27Jes 28:22 Dan 8:13 11:31 12:11 Matt 24:15 Hebr 7:22 10:9.