× 
 Från
 Till
 Metod

 

FÖRSTA BOKEN

De två vägarna
1 Salig är den som inte följer
de gudlösas råd,
som inte går in på* syndares väg
och sitter bland föraktare,
2 utan har sin glädje
i Herrens undervisning*
och begrundar *hans ord
både dag och natt.
3 Han är som ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
som bär sin frukt i rätt tid
och vars löv inte vissnar.
Och allt han gör, det lyckas väl.

4 Sådana är inte de gudlösa,
de är som agnar*
som skingras för vinden.
5 Därför ska inte de gudlösa
bestå vid domen,
inte syndarna
i de rättfärdigas församling.
6Herren känner
de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg
leder till fördärvet.

Inledning till boken
Psaltaren eller psalmerna, av grekiskans psalmós som betyder "sång till stränginstrument", är Bibelns sång- och bönbok. Dess främste författare är kung David, "Israels ljuvlige sångare" (2 Sam 23:1), som kröntes ca 1000 f Kr och tillskrivs 73 av de 150 psalmerna. De övriga skrevs av andra författare som Koras söner (42-49, 85, 87-88), Asaf (50, 73-83), Salomo (72, 127), Heman (88), Etan (89) och Mose (90), tills boken sammanställdes efter återkomsten från Babylon (jfr 126, 137), kanske av Esra på 400-talet f Kr. Psalmerna användes såväl i tempelgudstjänsten som för gemensam sång och enskild andakt.

Psalmernas hebreiska poesi är mångfasetterad, ofta uppbyggd i parallellismer där det första ledets tanke speglas eller utvecklas i efterföljande led. På hebreiska bär boken namnet Tehillím (lovsånger), men den rymmer även andra genrer som tacksägelse, klagan, bot och bön samt vishetspsalmer. Många av psalmerna rymmer profetior om Messias, särskilt 2, 8, 22, 45, 69 och 110 men även ett flertal andra.

Fotnoter
1:1går in på   Annan översättning: "stannar vid".
1:2undervisning    Det hebreiska ordet Torá ("lära", "undervisning") syftar på allt som Gud lär och undervisar om i sitt ord.
1:2begrundar   Annan översättning: "läser upp" (under antiken läste man även ensam alltid högt).
1:4agnar   Det värdelösa skalet runt vetekornet (jfr not till Matt 3:12 ).

Parallellställen
1:1Ps 26:4f 119:1 128:1 Ords 1:10 3:31 4:14 Jer 15:17.
1:25 Mos 6:6f 11:18f Jos 1:8 Ps 119:55 62 97.
1:32 Krön 31:21 Ps 92:13f Jes 61:3 Jer 17:8 Hes 47:12.
1:4Job 21:18 Ps 35:5 Jes 17:13 29:5 Jer 13:24 Hos 13:3.
1:5Matt 25:32f.
1:6Job 23:10 Ords 10:25 28 Mal 3:16 2 Tim 2:19.