× 
 Från
 Till
 Metod

 

Davids löfte och Herrens löfte

1*En pilgrimssång.


Herre, tänk på David,
på allt han fick utstå,
2 hur han gav Herren sin ed,
sitt löfte till Jakobs Mäktige:
3*"Jag ska inte gå in i mitt hus,
inte ligga på min bädd,
4*inte unna mina ögon någon sömn
eller mina ögonlock någon vila
5*förrän jag funnit en plats åt Herren,
en boning åt Jakobs Mäktige."

6*Vi hörde det i Efrata,
vi upptäckte det i skogsbygden*.
7*Låt oss gå in i hans boning,
låt oss tillbe vid hans fotpall.
8*Res dig, Herre,
och kom till din viloplats,
du och din makts ark!
9 Låt dina präster vara klädda
i rättfärdighet
och dina trogna få jubla.
10*För din tjänare Davids skull,
avvisa inte din smorde!

11*Herren har gett David sin ed,
en sann ed som han
inte tar tillbaka:
"En av dina ättlingar*
ska jag sätta på din tron.
12 Om dina barn håller mitt förbund
och mitt vittnesbörd
som jag ska lära dem,
då ska också deras barn
sitta på din tron till evig tid."

13 Ja, Herren har utvalt Sion,
där vill han ha sin boning:
14*"Detta är min viloplats till evig tid.
Här ska jag bo, hit längtar jag.
15 Sions förråd ska jag rikligt välsigna,
dess fattiga ska jag mätta med bröd.
16*Dess präster ska jag
klä i frälsning
och dess trogna ska jubla högt.
17*Där ska jag låta ett horn* växa upp
åt David,
jag har berett en lampa
åt min smorde.
18 Hans fiender ska jag klä i skam,
men på honom
ska kronan glänsa."

Fotnoter
132:1 Ps 56:9 .
132:3 2 Sam 7:2 .
132:4 1 Krön 17:1f .
132:5 Apg 7:46 .
132:6 1 Mos 35:19 , 1 Sam 6:21 , 7:1 , 2 Sam 6:3f .
132:6upptäckte det i skogsbygden   Annan översättning: "upptäckte den i Jaars bygd", alltså förbundsarken. Jfr 1 Sam 6:21 , 7:1 , 2 Sam 6:3 .
132:7 Ps 122:1 .
132:8 4 Mos 10:35f , 2 Krön 6:41f .
132:10 Ps 18:51 .
132:11 2 Sam 7:11f , 2 Krön 6:16 , Ps 89:3f , Apg 2:29f .
132:11En av dina ättlingar   Ordagrant: "Av din livsfrukt". Versen citeras av Petrus i Apg 2:30 som profetia om Jesus.
132:14 Ps 68:17 .
132:16 Jes 61:6 , 10.
132:17 1 Sam 2:10 , 1 Kung 11:36 , Ps 18:29 , Hes 29:21 , Luk 1:69 .
132:17horn   Symbol för styrka, för kungar (Dan 7- 8, Upp 17:12 ) och för Messias (Luk 1:69 ).