× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nya kläder för översteprästen

1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua* stå inför Herrens ängel, och Satan* stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Men Herren sade till Satan: ”Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?”

3 Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.” 5 Då sade jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där.

6 Och Herrens ängel försäkrade Josua och sade: 7 ”Så säger Herren Sebaot:


Om du vandrar på mina vägar
och håller mina befallningar,
så ska du få styra över mitt hus
och vakta mina förgårdar.
Du ska få en plats att vandra på
bland dem som står här.
Löftet om Telningen

8 Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män ska vara ett tecken:


Se, jag ska låta min tjänare
Telningen* komma.
9 Se den sten* som jag lagt inför Josua!
Över denna enda sten
vakar sju ögon,
och se, jag ska gravera in
en inskrift på den,
säger Herren Sebaot.
Och jag ska utplåna
detta lands missgärning
på en enda dag.
10 På den dagen,
säger Herren Sebaot,
ska var och en bjuda in sin vän
under sin vinstock
och sitt fikonträd.”

Fotnoter
3:1översteprästen Josua   Också kallad Jeshua, samma namn som Jesus. Ledare för tempelbygget vid sidan av ståthållaren Serubbabel (Esra 3:8f ).
3:1Satan   Annan översättning: ”anklagaren/motståndaren”. Jfr Job 1:6f , Judas vers 9.
3:8Telningen   Ordet betyder ”rotskott” (Jes 11:1 ) och användes om en rättmätig tronföljare. Här en profetia om Messias, Davids ättling (jfr 6:12 , Jer 23:5 , Luk 1:32 , Upp 22:16 ).
3:9sten   Hörnstenen är en symbol för Messias (jfr Ps 118:22 , Matt 21:42 , Ef 2:20 , 1 Petr 2:6 ).

Parallellställen
3:1Job 1:6f.
3:2Amos 4:11 Sak 1:17 2:12.
3:42 Sam 12:13 Jes 4:4 6:7 43:25 61:10 Mika 7:18 Luk 15:22 Upp 3:5 6:11.
3:52 Mos 28:4 36f.
3:8Jes 8:18 11:1f 42:1 Jer 23:5 33:15 Sak 6:12f.
3:9Sak 4:10.
3:101 Kung 4:25 Jes 36:16 Mika 4:4.