× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Till de utvalda som lever utspridda* som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. 2 Ni är förutbestämda* av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening* med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.

Ett levande hopp

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. 5 Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.

6 Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. 7 Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje 9 när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.

10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11 De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12 Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, gav er evangeliet – ett budskap som änglar längtar att få blicka in i.

Var heliga

13 Spänn därför bältet om livet*, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. 14 Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 16 Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.*

17 Om ni kallar honom Far* som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. 18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. 19 Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21 Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Guds levande ord

22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt*, av rent hjärta. 23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.


24Allt kött är som gräs,*
och all dess härlighet
som blomman i gräset.
Gräset vissnar
och blomman faller av,
25men Herrens ord består för evigt.

Detta är det ord som har förkunnats för er.


Inledning till boken
Första Petrusbrevet är troligen skrivet i början av 60-talet e Kr från Rom (5:13), där aposteln Petrus verkade under senare delen av sitt liv. Syftet är att trösta och förmana de kristna i Mindre Asien, de västra delarna av dagens Turkiet (1:1), i deras lidande för trons skull (1:6, 3:13-17, 4:12-19, 5:9). Brevets välformulerade grekiska kan bero på att den romerske medborgaren Silvanus (Apg 16:22, 37) var medhjälpare vid nedskrivandet (5:12).


Fotnoter
1:1utspridda   Grundtextens ord, diasporá , användes om judar som bodde bland andra folk (jfr Jak 1:1 ). Detta är dock troligen en bild, eftersom mottagarna huvudsakligen var hednakristna (2:10 , 4:3 ).
1:2förutbestämda   Ordagrant: "i förväg kända" (som Guds egna).
1:2rening   Ordagrant: "bestänkelse" (se 4 Mos 19:19 , Jes 52:15 ).
1:13bältet om livet   Ordagrant: "bältet om ert förstånds höfter". En bild för beredskap: löst hängande mantelflikar samlades ihop för att inte vara i vägen (jfr 2 Mos 12:11 ).
1:163 Mos 11:44f .
1:17kallar honom Far   Annan översättning: "åkallar honom som Far".
1:22uthålligt   Annan översättning: "innerligt" (även i 4:8 ).
1:24fJes 40:6f .

Parallellställen
1:1Apg 2:9 Jak 1:1 1 Petr 2:11.
1:22 Mos 24:8 Rom 8:29 Hebr 12:24 1 Petr 1:22.
1:32 Kor 1:3 Joh 3:3 Ef 1:3.
1:4Kol 1:5 12.
1:5Joh 10:28 1 Petr 4:7.
1:6Rom 8:18 2 Kor 4:17 Jak 1:2f 1 Petr 4:12f.
1:7Ords 17:3 Mal 3:2f 1 Kor 3:13 Jak 1:3.
1:8Joh 20:29 2 Kor 5:7.
1:9Rom 6:22.
1:10Matt 13:17.
1:11Luk 24:26f.
1:12Dan 12:4f Ef 3:8f.
1:13Luk 12:35 Ef 6:14 1 Petr 5:8.
1:14Rom 12:2 Ef 2:3.
1:15Matt 5:48.
1:17Rom 2:6f Fil 2:12.
1:18Jes 52:3 Tit 2:14.
1:19Jes 53:7 Joh 1:29 Apg 20:28.
1:20Rom 16:25f Hebr 1:1f.
1:21Rom 4:24.
1:22Rom 1:5 Hebr 13:1.
1:23Joh 3:3 Tit 3:5 Jak 1:18.
1:24Ps 103:15f Jak 4:14.