× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timoteus*. Till Guds församling i Korint* och alla de heliga i hela Achaia*. 2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

All trösts Gud

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! 4 Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. 6 Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. 7 Och vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden.

8 Bröder*, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet.*9 Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. 10 Från en sådan död räddade han oss, och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss, 11 när också ni hjälper oss med er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Ändrade resplaner

12 Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd: här i världen, och särskilt mot er, har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. 13 Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut* ska förstå 14 det ni redan delvis har förstått om oss: att vi är er stolthet, liksom ni är vår, på Herren Jesu dag.

15 Då jag litade på detta tänkte jag komma till er först, för att ni sedan skulle få välsignelsen av ett andra besök.*16 Jag ville besöka er på vägen till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och bli utrustad av er för resan till Judeen.

17 Var jag då tanklös när jag tog det beslutet? Eller tar jag mina beslut som jag själv finner bäst, så att mitt "ja, ja" också är ett "nej, nej"*? 18 Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej. 19 Guds Son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er – jag och Silvanus* och Timoteus – han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. 20 Alla Guds löften* har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen*, för att Gud ska bli ärad genom oss. 21 Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. 22 Han har även satt sitt sigill* på oss och gett oss Anden som en garant* i våra hjärtan.

23 Jag tar Gud till vittne över min själ att det är för att skona er som jag inte har kommit än till Korint. 24 Inte så att vi skulle vara herrar över er tro, men vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron.


Inledning till boken
Paulus skrev Andra Korintierbrevet dels för att han tvingats senarelägga sitt planerade besök (1:15f, se även Apg 19:21-22), och dels för att förbereda insamlingen till de kristna i Jerusalem (8:1f). Församlingens relation till aposteln hade nu allvarligt försämrats, och han varnar i brevet för falska apostlar som försöker skilja församlingen från dess grundare. Brevet är skrivet något år efter Första Korintierbrevet i mitten av 50-talet e Kr, troligen från Makedonien, och skickat med Titus m fl (8:16f).


Fotnoter
1:1Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f , Fil 2:19f , 1-2 Tim).
1:1Korint   En stor och blomstrande handelsstad, berömd för sin lyx och sina laster.
1:1Achaia   Romersk provins i södra Grekland med Korint som huvudort.
1:8Bröder   Annan översättning: "Syskon". Grekiskan tilltalar liksom t ex spanskan en blandad grupp (jfr 1 Kor 7) i maskulinum, som "bröder".
1:8hur svårt vi hade det i Asien   Se t ex Apg 19:9 , 23f.
1:13till slut   Annan översättning: "till fullo".
1:15välsignelsen av ett andra besök   Ordagrant: "en andra nåd".
1:17mitt "ja, ja" också är ett "nej, nej"    Annan översättning: "mitt ja ska vara ja och mitt nej vara nej" (för att Paulus till varje pris ska uppfylla sin en gång uttalade vilja). Jfr dock Matt 5:37 .
1:19Silvanus   En ansedd judekristen profet (Apg 15:22f ) som var med Paulus i Korint (Apg 18:5 ).
1:20Guds löften   Gud uppfyller alla sina löften, men människan Paulus behöver ibland ändra sina planer, som när han lämnar återbud till sitt planerade besök i Korint.
1:20Amen   Hebr. "sant", ett böneord som bekräftar det som tidigare sagts.
1:22sigill   Markerar tillhörighet och beskydd (jfr Upp 7:2f ).
1:22en garant   Annan översättning: "ett förskott" (som garanterar det kommande arvet, även i 5:5 , jfr Ef 1:14 ).

Parallellställen
1:2Rom 1:7 Gal 1:3 Ef 1:2.
1:3Jes 49:13 Ef 1:3 1 Petr 1:3.
1:42 Kor 7:6.
1:5Ps 34:20 94:19 2 Kor 4:10f Kol 1:24.
1:62 Tim 2:10.
1:8Apg 19:23f 1 Kor 15:32.
1:9Jer 17:5 7 Rom 4:17 1 Kor 15:32.
1:102 Tim 4:18.
1:11Rom 15:30 Fil 1:19 Filem v 22.
1:122 Kor 2:17 Hebr 13:18.
1:142 Kor 5:12 Fil 2:16 1 Tess 2:19.
1:15Rom 1:11 1 Kor 16:7.
1:161 Kor 16:5f.
1:181 Kor 1:9.
1:19Apg 18:5.
1:20Upp 3:14.
1:211 Joh 2:20 27.
1:22Rom 8:15f 2 Kor 5:5 Ef 1:13f 4:30.
1:23Rom 1:9 2 Kor 11:31 13:2.
1:241 Kor 3:5 1 Petr 5:3.