× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det levitiska prästämbetet

1 Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på Sinai berg. 2 Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. 3 Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster. 4 Men Nadab och Abihu dog* inför Herrens ansikte när de bar fram främmande eld inför Herren i Sinai öken, och de hade inga söner. Därför var Eleasar och Itamar präster under sin far Aron.

5Herren talade till Mose. Han sade: 6 ”Levi stam ska du föra hit och låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom. 7 De ska utföra det som åligger honom och hela församlingen inför uppenbarelsetältet genom att göra tjänst vid tabernaklet. 8 Och de ska ha vården om uppenbarelsetältets alla tillbehör och iaktta det som åligger Israels barn genom att tjänstgöra vid tabernaklet. 9 Du ska ge leviterna åt Aron och hans söner. De ska ges åt honom* som en gåva från Israels barn. 10 Men Aron och hans söner ska du sätta till att ansvara för prästtjänsten. Om någon främmande inkräktar på den ska han dödas.”

11Herren sade till Mose: 12 ”Se, jag har själv bland Israels barn tagit ut leviterna i stället för alla förstfödda bland Israels barn, alla som öppnar moderlivet. Leviterna ska tillhöra mig, 13 för alla förstfödda tillhör mig. Den dag jag slog allt förstfött i Egyptens land helgade jag åt mig allt förstfött i Israel, både bland människor och boskap. De tillhör mig. Jag är Herren.”

14Herren talade till Mose i Sinai öken. Han sade: 15 ”Mönstra Levi barn efter deras familjer och släkter. Alla av manligt kön som är en månad eller äldre ska du räkna.” 16 Mose mönstrade dem enligt Herrens ord så som han hade blivit befalld.

17 Och detta är Levis söner, de hette: Gershon, Kehat och Merari.

18 Detta är namnen på Gershons söner efter sina släkter: Libni och Shimei.

19 Kehats söner efter sina släkter var Amram och Jishar, Hebron och Ussiel.

20 Meraris söner efter sina släkter var Mahli och Mushi. Dessa var leviternas släkter efter deras familjer.

21 Från Gershon härstammade libniternas släkt och shimeiternas släkt. Dessa var gershoniternas släkter. 22 De som mönstrades, när man räknat in alla av manligt kön från en månad och uppåt, var 7 500. 23 Gershoniternas släkter hade sitt läger bakom tabernaklet, västerut. 24 Furste för gershoniternas stamfamilj var Eljasaf, Laels son. 25 Gershons barn skulle vid uppenbarelsetältet ansvara för tabernaklet och tältet med dess överdrag, och för draperiet framför ingången till uppenbarelsetältet, 26 förgårdens omhängen och draperiet framför ingången till förgården som omgav tabernaklet och altaret, dessutom för alla tältlinor och allt arbete som hörde till detta.

27 Från Kehat härstammade amramiternas släkt, jishariternas släkt, hebroniternas släkt och ussieliternas släkt. Dessa var kehatiternas släkter. 28 När man räknade alla av manligt kön från en månad och uppåt var de 8 600. Dessa skulle ansvara för de heliga föremålen.

29 Kehatiternas släkter hade sitt läger vid södra sidan av tabernaklet. 30 Ledare för de kehatitiska släkternas stamfamilj var Elisafan, Ussiels son. 31 De skulle ansvara för arken, bordet, ljusstaken, altarna och de tillbehör till de heliga föremålen som användes vid tjänsten, likaså draperiet och allt arbete med det. 32 Men högste ledare för alla leviterna var Eleasar, prästen Arons son. Han hade tillsyn över dem som ansvarade för helgedomen och dess skötsel.

33 Från Merari härstammade mahliternas släkt och mushiternas släkt. Dessa var merariternas släkter. 34 De mönstrade, när man räknat in alla av manligt kön från en månad och uppåt, var 6 200. 35 Ledare för de meraritiska släkternas stamfamilj var Suriel, Abihails son. De hade sitt läger vid norra sidan av tabernaklet. 36 Och Meraris barn fick till uppgift att ha vården om brädorna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör – allt arbete med dessa föremål, 37 likaså om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och linor.

38 Mitt för tabernaklet på framsidan, mitt för uppenbarelsetältet österut, hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga, skulle han dödas.

39 De mönstrade leviterna, som Mose och Aron på Herrens befallning mönstrade efter deras släkter, alla av manligt kön som var en månad eller äldre, utgjorde tillsammans 22 000.

40Herren sade till Mose: ”Mönstra alla förstfödda av manligt kön bland Israels barn, alla som är en månad eller äldre, och räkna antalet namn. 41 Och ta ut åt mig leviterna – för jag är Herren – i stället för alla förstfödda bland Israels barn, och leviternas boskap i stället för allt förstfött bland Israels barns boskap.”

42 Mose mönstrade alla förstfödda bland Israels barn, så som Herren hade befallt honom. 43 Och de förstfödda av manligt kön, varje namn räknat av de mönstrade från en månad och uppåt, var 22 273.

44 Och Herren sade till Mose: 45 ”Ta ut leviterna i stället för allt förstfött bland Israels barn och leviternas boskap i stället för deras boskap. Leviterna ska tillhöra mig. Jag är Herren.

46 Men för att lösa de 273 personer av Israels barns förstfödda som överstiger leviternas antal, 47 ska du ta fem siklar silver* per person. Du ska ta upp dem efter helgedomssikelns* vikt, sikeln räknad till tjugo gera. 48 Dessa pengar ska du ge åt Aron och hans söner till lösen för de övertaliga bland dem.”

49 Mose tog lösensumman från de övertaliga, när man räknade dem som var lösta genom leviterna. 50 Av Israels barns förstfödda tog han emot pengarna, 1 365 siklar* efter helgedomssikelns vikt. 51 Och Mose gav lösensumman åt Aron och hans söner, efter Herrens ord och befallning till Mose.


Fotnoter
3:4Nadab och Abihu dog   Se 3 Mos 10.
3:9honom   Andra handskrifter: ”mig”.
3:47fem siklar silver   Ca 50 gram, en halv årslön (jfr Dom 17:10 ).
3:47helgedomssikeln   Troligen en gällande auktoritativ vikt i templet (jfr 3 Mos 19:36 ). Dess exakta vikt är inte känd men uppskattas till mellan 10-11,5 gram.
3:501365 siklar   Ca 14 kg silver.

Parallellställen
3:22 Mos 6:23 1 Krön 6:3.
3:33 Mos 8:2f.
3:43 Mos 10:1f 16:1 4 Mos 26:61 1 Krön 24:2.
3:94 Mos 8:13f 18:6.
3:104 Mos 1:51.
3:124 Mos 8:16f.
3:132 Mos 12:29 13:2 34:19 Luk 2:23.
3:171 Mos 46:11 2 Mos 6:16f 4 Mos 26:57f.
3:464 Mos 18:15f.