× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förteckning över präster och leviter

1 Dessa var de präster och leviter som drog upp med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua: Seraja, Jeremia, Esra, 2 Amarja, Malluk, Hattush, 3 Shekanja, Rehum, Meremot, 4 Iddo, Ginnetoj, Abia, 5 Mijamin, Maadja, Bilga, 6 Shemaja, Jojarib, Jedaja, 7 Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var huvudmän för prästerna och för sina bröder i Jeshuas tid.

8 Leviterna var: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda och Mattanja, som med sina bröder ledde tacksägelsen, 9 vidare Bakbukja och Unni, deras bröder som hade sina platser mitt emot dem, under tjänstgöringen.

Ättlingar till översteprästen Jeshua

10 Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim blev far till Eljashib, Eljashib blev far till Jojada, 11 Jojada blev far till Jonatan och Jonatan blev far till Jaddua.

Huvudmän för prästernas familjer

12 I Jojakims tid var huvudmännen för prästernas familjer följande: för Seraja: Meraja, för Jeremia: Hananja, 13 för Esra: Meshullam, för Amarja: Johanan, 14 för Meliku: Jonatan, för Shebanja: Josef, 15 för Harim: Adna, för Merajot: Helkaj, 16 för Iddo: Sakarja*, för Ginneton: Meshullam, 17 för Abia: Sikri, för Minjamin och för Moadja: Piltaj, 18 för Bilga: Shammua, för Shemaja: Jonatan, 19 för Jojarib: Mattenaj, för Jedaja: Ussi, 20 för Sallaj: Kallaj, för Amok: Eber, 21 för Hilkia: Hashabja, för Jedaja: Netanel.

Prästernas och leviternas familjer

22 I Eljashibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid blev huvudmännen för leviternas familjer upptecknade, likaså prästerna, under persern Darejaveshs regering. 23 Huvudmännen för Levi barns familjer är upptecknade i krönikeboken* ända till Johanans, Eljashibs sons tid*.

Fördelning av tjänster i templet

24 Leviternas huvudmän var Hashabja, Sherebja och Jeshua, Kadmiels son, och deras bröder, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och tacka, så som gudsmannen David hade befallt.

25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackub var dörrvakter och höll vakt över förrådshusen vid portarna.

26 Dessa levde i Jojakims, Jeshuas sons, Josadaks sons, tid och i ståthållaren Nehemjas och prästen Esras, den skriftlärdes tid.

Nehemja inviger stadsmuren

27 När Jerusalems mur skulle invigas, sökte man upp leviterna överallt där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, lyror och harpor. 28 Då samlades sångarnas söner från trakten omkring Jerusalem och från netofatiternas byar, 29 från Bet-Haggilgal och från markerna kring Geba och Asmavet, för sångarna hade byggt sig byar runt omkring Jerusalem. 30 Prästerna och leviterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren.

31 Jag lät Juda furstar stiga upp på muren. Därefter ordnade jag två stora lovsångskörer*. Den ena gick till höger ovanpå muren fram till Dyngporten. 32 Bakom dem följde Hoshaja och ena hälften av Juda furstar, 33 samt Asarja, Esra och Meshullam, 34 Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia 35 och några av prästernas söner med trumpeter, vidare Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36 och hans bröder Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel och Juda samt Hanani med gudsmannen Davids musikinstrument. Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37 De gick över Källporten och rakt fram uppför trapporna till Davids stad, på trappan i muren ovanför Davids hus, ända fram till Vattenporten mot öster.

38 Efter den andra lovsångskören, som gick åt motsatt håll, följde jag med den andra hälften av folket, ovanpå muren, upp genom Ugnstornet ända till Breda muren, 39 vidare över Efraimsporten, Gamla porten och Fiskporten genom Hananeltornet och Hammeatornet ända fram till Fårporten. De stannade vid Fängelseporten.

40 Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus, och även jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig, 41 samt prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja, med trumpeterna, 42 och Maaseja, Shemaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Jisrajas ledning.

43 På den dagen bar de fram stora offer och gladde sig, för Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

Åtgärder för gudstjänsten i templet

44 Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förrådskamrarna där offergåvor, förstlingsfrukter och tionden lades ner. Från stadens åkrar skulle de samla in det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. Det rådde glädje i Juda över prästerna och leviterna som gjorde tjänst. 45 De iakttog vad som var att iaktta vid gudstjänsten och vid reningarna, och även sångarna och dörrvakterna utförde sin tjänst så som David och hans son Salomo hade befallt. 46 Redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid*, fanns nämligen ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud. 47 Under Serubbabels och Nehemjas tid gav hela Israel till sångarna och dörrvakterna vad dessa för varje dag skulle ha. Man gav till leviterna* deras helgade andel, och leviterna gav till Arons söner deras helgade andel.


Fotnoter
12:16Sakarja   Den kände profeten som uppmuntrade tempelbygget (Esra 5:1 ) och vars profetbok finns bevarad i Bibeln.
12:23krönikeboken   Troligen ett officiellt släktregister som inte bevarats i Bibeln. Jfr 1 Krön 9.
12:23Johanans, Eljashibs sons tid   Omnämnd som överstepräst i Jerusalem i ett brev från egyptiska Elefantine (se not till Jer 44:1 ) daterat 408 f Kr.
12:31två stora lovsångskörer   Från stadens västra mur rundade de staden åt varsitt håll och möttes i öst på tempelplatsen (vers 40).
12:46Davids och Asafs tid   Dessa två anges som författare till över hälften av Psaltarens psalmer och organiserade templets gudstjänstliv (se 1 Krön 16:4f , 25:2f etc).
12:47leviterna   gav tionde till prästerna av det de fick in som tionde (4 Mos 18:26f , Neh 10:38 ).

Parallellställen
12:1Esra 2:1f Neh 10:2f.
12:8Neh 10:9f.
12:9Neh 11:17.
12:16Esra 5:1.
12:241 Krön 25:1f.
12:271 Krön 15:16 28 Esra 6:16.
12:44Neh 10:39.
12:451 Krön 24:1f 25:1f 26:1f.
12:47Neh 10:37f.