× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sofars andra tal

Kapitel 20

1 Då tog Sofar från Naama till orda och sade:

2 Mina tankar tvingar mig att svara,jag är så upprörd.
3 Kränkande tillrättavisning
måste jag höra,men mitt förstånds ande
ger mig svar.

4 Vet du inte att det alltid varit så,alltsedan människan sattes
på jorden,
5 att de ogudaktigas jubel
är kortvarigt,att den gudlöses glädje
varar ett ögonblick?
6 Om än hans förhävelse
stiger upp till himlenoch hans huvud når till molnen,
7 så förgås han dock för alltid
som sin egen träck.De som såg honom skall fråga: "Var finns han?"
8 Likt en dröm flyger han bort,och ingen finner honom,han jagas i väg
som en syn om natten.
9 Det öga som såg honom
ser honom inte mer,hans plats får ej återse honom.
10 Hans barn måste gottgöra
de fattiga,hans händer lämna tillbaka
hans vinning.
11 Hans ben, fyllda av hans ungdoms kraft,skall ligga i stoftet med honom.

12 Om än ondskan är söt i hans munoch han gömmer den
under sin tunga,
13 om han än är rädd om den
och ej vill förlora denutan förvarar den i sin mun,
14 så förvandlas denna föda
i hans inreoch blir till ormgift inom honom.
15 Den rikedom han har slukat måste han kräkas upp,Gud driver den ut ur hans buk.
16 Ormgift skall han suga i sig,giftormens tunga
skall döda honom.
17 Inga bäckar skall han få se,inget flöde av honung
och gräddmjölk.
18 Han måste lämna tillbaka
vad han förvärvat,han får inte njuta av deteller glädjas åt den rikedom
han vunnit.
19 Ty han slog och övergav
de ringa,han rövade åt sig hus
som han ej hade byggt.

20 Han känner ingen ro i sitt inre,han kan inte rädda sig
genom sina ägodelar.
21 Inget kommer undan
hans glupskhet,därför skall hans framgång
ej bestå.
22 I sitt överflöd
skall han drabbas av nöd,lidande av alla slag
skall möta honom.
23 När han fyller sin bukskall Gud sända sin vredes glöd över honom,och den skall träffa honom likt regn.
24 Flyr han undan vapen av järn,skall kopparbågens pilar genomborra honom.
25 Drar han ut pilen från sin ryggoch den blanka udden
ur sin galla,då kommer dödsskräck
över honom.
26 Idel mörker
väntar på hans ägodelar.En eld som ingen blåser på
skall förtära honom,den skall ödelägga
det som finns kvar i hans tält.
27 Himlarna uppenbarar
hans missgärningoch jorden reser sig upp
mot honom.
28 Allt i hans hus drivs bortsom forsande vatten
på vredens dag.
29 Detta är vad den ogudaktiga människan får av Gud,den lott Gud har bestämt.