× 
 Från
 Till
 Metod

 

Messias ska komma från Betlehem

1 Samla nu dina skaror,

du skarornas stad.
De reser belägringsvallar mot oss,
de slår Israels domare
med käpp på kinden.
2 Men du, Betlehem Efrata
som är så liten
bland Juda tusenden,
från dig ska det åt mig komma
en som ska härska över Israel.
Hans ursprung är före tiden,
från evighetens dagar.
3 Därför ska han överge dem
fram till den tid
då hon som ska föda har fött.
Då ska de som är kvar
av hans bröder
få vända tillbaka till Israels barn.
4 Han ska träda fram
och vara en herde i Herrens kraft,
i Herren sin Guds namns höghet.
Och de ska ha ro,
för han ska vara stor
till jordens ändar.
Israels befrielse
5 Och han ska vara vår frid.
När Assur stormar in i vårt land
och tränger in i våra palats,
då ställer vi upp sju herdar
mot honom,
åtta furstar ur folket.
6 Och de ska beta av Assurs land
med svärd
och Nimrods land
ända in i dess portar.
Så ska han rädda oss från Assur,
om denne kommer in i vårt land
och tränger in över våra gränser.

7 De som är kvar av Jakob
ska vara bland många folk
som dagg från Herren,
som regnskurar på gräs
som inte väntar på någon man
eller dröjer för människors skull.
8 Ja, de som är kvar av Jakob
ska vara bland hednafolken,
mitt bland många folk,
som ett lejon bland skogens djur,
som ett ungt lejon
bland fårhjordar
som trampar ner där det går fram
och river utan att någon
kan rädda.
9 Må din hand vara upplyft
över dina motståndare,
och må alla dina fiender utrotas!

10 Det ska ske på den dagen,
säger Herren,
att jag ska utrota dina hästar
ur ditt land
och förstöra dina vagnar.
11 Jag ska utplåna städerna i ditt land
och riva ner alla dina fästningar.
12 Jag ska utrota all trolldom hos dig,
inga spåmän ska mer finnas
bland dig.
13 Jag ska utrota dina avgudabilder
och dina stoder ur ditt land,
och du ska inte mer tillbe
dina händers verk.
14 Jag ska förstöra dina asherapålar
som du har ibland dig
och ödelägga dina städer.
15 Jag ska i vrede och harm
ta hämnd på de hednafolk
som inte har lyssnat.

Fotnoter
5:2 Citeras i Matt 2:6 f som profetia om Kristi födelse. Efrata är området kring Betlehem (jfr Rut 1:2 ). Ordet ”tusenden” (hebr. alfeí) kan också översättas ”ätter” eller ”furstar” (jfr Matt 2:6 ).
5:6rädda oss från Assur   Den assyriske kungen Sanherib tvingades avbryta sin belägring av Jerusalem 701 f Kr efter en ängels ingripande (2 Kung 19:35 , 2 Krön 32:21 , Jes 37:36 ).
5:7dröjer för människors skull   Annan översättning: ”hoppas på människor”.
5:10hästar ... vagnar   Utrustning för krig (jfr 2 Mos 14:9 , Ps 20:8 , 33:17 ).
5:14asherapålar   Symboler för fruktbarhetsgudinnan Ashera, en andlig otrohet mot Herren (Jer 17:2 , 3:13 ) som föregick domen genom Assyriens invasion (2 Kung 17:10 , 16).

Parallellställen
5:2Jes 9:6 Matt 2:6 Joh 1:1 7:42 8:58.
5:3Jes 7:14.
5:41 Mos 49:10 Ps 72:8 Jes 9:6 Joh 10:11f.
5:61 Mos 10:8f.
5:7Ps 110:3.
5:105 Mos 17:16 Jes 9:5 31:1 Sak 9:10.
5:13Jes 30:22 31:7 Sak 13:2.