× 
 Från
 Till
 Metod

 

Apostelns tjänst i Tessalonike

1 Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, lidit och blivit misshandlade i Filippi*. Men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er trots hård kamp. 3 Vår predikan kommer inte ur villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter. 4 Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör, inte för att behaga människor utan Gud, som prövar våra hjärtan.

5 Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni, eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vårt vittne. 6 Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller andra, 7 även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk*. I stället uppträdde vi kärleksfullt* bland er. Som när en mor* sköter om sina barn 8 ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss.

9 Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er. 10 Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende. 11 Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er, som en far sina barn, 12 och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, som kallar* er till sitt rike och sin härlighet.

13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror. 14 Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna*, 15 som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor 16 när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått.* Men vredesdomen har till slut kommit över dem.

Längtan att besöka tessalonikerna

17 Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er – bara till det yttre, inte till hjärtat – har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få se era ansikten. 18 Vi har verkligen önskat få komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan har hindrat oss.* 19 Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer om inte ni? 20 Ja, ni är vår ära och vår glädje.


Fotnoter
2:2misshandlade i Filippi   Se Apg 16:16f .
2:7kommit med anspråk   på vördnadsbetygelser (2:6 ) eller ekonomiskt understöd (2:9 ).
2:7kärleksfullt   Andra handskrifter: "som barn", dvs utan pondus och myndighet (jfr 2 Kor 1:24 ). I sammanhanget blir den sakliga innebörden densamma.
2:7en mor   Ordagrant: "en som ammar".
2:12kallar   Andra handskrifter: "har kallat".
2:14judarna   Paulus, som själv är jude, syftar på de fientligt inställda judiska ledarna (jfr not till Joh 1:19 ).
2:16fyller … sina synders mått   När syndens mått är fullt kommer domen. Jfr 1 Mos 15:16 .
2:18önskat att få komma   Kanske från Tessalonikes grannstad Berea (Apg 17:10f ).

Parallellställen
2:11 Tess 1:5 9.
2:2Fil 1:30.
2:32 Kor 4:2.
2:4Gal 2:7 1 Tim 1:11.
2:5Mark 12:40 2 Kor 2:17 Apg 20:33.
2:6Joh 5:41.
2:71 Kor 9:12.
2:8Apg 20:24 2 Kor 12:15 Fil 2:17.
2:9Apg 18:3 1 Kor 4:12 1 Tess 4:11.
2:12Apg 20:31 Ef 4:1 Kol 1:10 2 Tess 1:11.
2:13Matt 10:20 Gal 1:11 1 Tess 1:5.
2:14Apg 17:5.
2:15Apg 7:52.
2:16Matt 23:32f Rom 2:5.
2:17Rom 1:11 1 Tess 3:10.
2:192 Kor 1:14 Fil 4:1 2 Tess 1:4.