× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elias himmelsfärd

1 När*Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisha från Gilgal*. 2 Elia sade till Elisha: ”Stanna här, för Herren har sänt mig till Betel*.” Men Elisha svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de gick ner till Betel.

3 Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisha och sade till honom: ”Vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig i dag, upp över ditt huvud?” Han svarade: ”Ja, jag vet. Men var tysta!” 4 Elia sade till honom: ”Elisha, stanna här, för Herren har sänt mig till Jeriko*.” Men han svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de kom till Jeriko.

5 Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisha och sade till honom: ”Vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig i dag, upp över ditt huvud?” Han svarade: ”Ja, jag vet. Men var tysta!” 6 Elia sade till honom: ”Stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan*.” Men han svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de gick båda vidare.

7 Men femtio av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. 8 Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. 9 När de hade kommit över sade Elia till Elisha: ”Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig, innan jag tas ifrån dig.” Elisha sade: ”Låt mig få en dubbel arvslott* av din ande.” 10 Han svarade: ”Du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så.”

11 Medan de gick och samtalade, kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. 12 Elisha såg det och ropade: ”Min far, min far! Du som för Israel är både vagnar och ryttare*!” Sedan såg han honom inte mer. Elisha tog tag i sina kläder och rev dem mitt itu.

13 Därefter tog han upp Elias mantel*, som hade fallit av honom, och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. 14 Han tog Elias mantel, som hade fallit av honom, och slog på vattnet och sade: ”Var är Herren, Elias Gud?” Och när Elisha slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor. Han gick över.

15 När profetlärjungarna borta vid Jeriko såg det, sade de: ”Elias ande vilar över Elisha.” De gick emot honom och bugade sig till marken för honom. 16 Och de sade till honom: ”Bland dina tjänare finns femtio tappra män. Låt dem gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens Ande lyft upp honom och kastat ner honom på något berg eller i någon dal.” Men han svarade: ”Sänd inte i väg någon.” 17 Men de fortsatte att envist be honom tills han kände sig besvärad, så han sade: ”Skicka dem då!” Då sände de i väg de femtio männen, och de sökte efter Elia i tre dagar men fann honom inte. 18 När de sedan kom tillbaka till honom där han var i Jeriko, sade han till dem: ”Sade jag inte till er att ni inte skulle gå?”

Vattnet vid Jeriko

19 Männen i staden sade till Elisha: ”Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och landet bär ingen frukt*.” 20 Han sade: ”Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den.” Och de hämtade en sådan åt honom.

21 Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt* i den och sade: ”Så säger Herren: Jag har nu gjort detta vatten hälsosamt. Det ska inte längre komma död och ofruktsamhet av det.” 22 Och vattnet blev hälsosamt och är så än i dag enligt det ord Elisha talade.

Pojkarna vid Betel

23 Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en grupp unga pojkar* ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: ”Upp med dig*, flintskalle*! Upp med dig, flintskalle!” 24 Han vände sig om och såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna. 25 Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan tillbaka till Samaria.


Fotnoter
2:1När   Någon gång efter 852 f Kr (jfr 2 Krön 21:5 , 12).
2:1Gilgal   Plats nära Jeriko, en bas för både Josua (Jos 4:19f ) och Samuel (1 Sam 7:16 ).
2:2Betel   Tempelstad ca 2 mil väster om Gilgal (1 Mos 35:1f , 1 Kung 12:29f , Amos 7:10f ).
2:4Jeriko   Urgammal stad på Jordanslätten (Jos 2 och 6), ca 2 mil öster om Betel.
2:6Jordan   Floden låg ca 8 km öster om Jeriko. Här hade floden delat sig för Josua (Jos 3) . Längre mot sydost ligger berget Nebo där Mose hade slutat sina dagar (5 Mos 34) .
2:9dubbel arvslott   Den förstföddes andel (5 Mos 21:17 ) som faderns efterträdare.
2:12vagnar och ryttare   Det förnämsta uttrycket för militär styrka (jfr 6:14 , 7:6 , 18:24 , Ps 20:8 ).
2:13Elias mantel   Profetmanteln som hade lagts över honom vid hans kallelse (1 Kung 19:19 ).
2:19bär ingen frukt   Annan översättning: ”orsakar missfall”. Flera förklaringar har föreslagits, t ex parasiter med snäckfeber eller radioaktiva partiklar.
2:21salt   Symboliserar renhet och förbundstrohet (jfr 3 Mos 2:13 ).
2:23unga pojkar   Hebr. náar används även om unga män, t ex Isak (1 Mos 22:5 med not) eller Salomo (1 Kung 3:7 ).
2:23Upp med dig   Dvs försvinn liksom Elia (vers 11).
2:23flintskalle   I motsats till den kanske hårige Elia (1:8 ). Hår förknippades med andlig kraft (4 Mos 6:5 , Dom 16:17 ).

Parallellställen
2:82 Mos 14:21f Jos 3:16 1 Kung 19:13f.
2:95 Mos 21:7.
2:111 Mos 5:24.
2:121 Mos 37:34 2 Kung 13:14 Job 1:20.
2:131 Kung 19:19.
2:161 Kung 18:12.
2:192 Mos 15:23f.