× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens högtider

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Herrens högtider ska ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.

Sabbaten

3 Under sex dagar ska arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat*, en dag för helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra. Det är Herrens sabbat, var ni än bor.

Påsken och det osyrade brödets högtid

4 Detta är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider:

5 I första månaden, på kvällen den fjortonde dagen* i månaden, är Herrens påsk*. 6 Och på femtonde dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i sju dagar. 7 På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. 8 Och ni ska offra eldsoffer åt Herren i sju dagar. På sjunde dagen ska ni återigen hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete.

Förstlingsfrukten

9Herren talade till Mose. Han sade: 10 Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. 11 Den kärven ska han lyfta inför Herrens ansikte så att ni räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten* ska prästen lyfta den.

12 Den dag ni lyfter kärven ska ni offra ett felfritt, årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren.13 Som matoffer till det ska ni offra två tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, ett eldsoffer åt Herren till en ljuvlig doft, och som dryckesoffer till det en fjärdedels hin vin*. 14 Ni ska inte äta något av den nya skörden, varken bröd eller rostade ax eller korn av grönskuren säd, inte förrän den dagen då ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

Veckohögtiden eller pingsten

15 Sedan ska ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram lyftofferkärven. 16 Femtio dagar* ska ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren. 17 Från de orter där ni bor ska ni bära fram lyftofferbröd, två kakor gjorda av två tiondels efa fint mjöl, bakade med surdeg. De är en förstlingsgåva åt Herren.

18 Och tillsammans med brödet ska ni föra fram sju felfria, årsgamla lamm, en ungtjur och två baggar som brännoffer åt Herren, med det matoffer och dryckesoffer som hör till. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. 19 Dessutom ska ni offra en bock som syndoffer och två årsgamla lamm som gemenskapsoffer. 20 Prästen ska lyfta dem som ett lyftoffer inför Herrens ansikte tillsammans med förstlingsbröden* som bärs fram med de båda lammen. De ska vara helgade åt Herren och tillhöra prästen. 21 Och samma dag ska ni utlysa en helig sammankomst, som ni ska hålla. Inget arbete ska ni då utföra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

22 När ni bärgar skörden i ert land ska du inte skörda till yttersta kanten av din åker, och du ska inte heller plocka ströaxen efter din skörd. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren er Gud.

Nyårshögtiden

23Herren talade till Mose. Han sade: 24 Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen* i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. 25 Inget arbete ska ni då utföra, och ni ska offra eldsoffer åt Herren.

Försoningsdagen

26 Och Herren talade till Mose. Han sade: 27 Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen*. Då ska ni hålla en helig sammankomst, och ni ska fasta och offra eldsoffer åt Herren. 28 På den dagen ska ni inte utföra något arbete, för det är en försoningsdag då försoning bringas för er inför Herren er Gud. 29 Var och en som inte fastar på denna dag ska utrotas ur sin släkt. 30 Och var och en som utför något arbete på just den dagen ska jag utrota ur hans folk.

31 Inget arbete ska ni utföra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. 32 En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden ska ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll.

Lövhyddohögtiden

33Herren talade till Mose. Han sade: 34 Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är det Herrens lövhyddohögtid* i sju dagar. 35 På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst och inte utföra något arbete. 36 I sju dagar ska ni offra eldsoffer åt Herren. På åttonde dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra.

37 Detta är Herrens högtider. Ni ska utlysa dem som heliga sammankomster och offra eldsoffer åt Herren, brännoffer och matoffer, slaktoffer och dryckesoffer, varje dag de bestämda offren för den dagen. 38 Detta är utöver Herrens sabbater och era övriga gåvor och alla era löftesoffer och alla era frivilliga offer som ni ger åt Herren.

39 Alltså ska ni på femtonde dagen i sjunde månaden, när ni har hämtat in landets skörd, fira Herrens högtid i sju dagar. Den första dagen är en sabbatsvila, och den åttonde dagen är också en sabbatsvila. 40 På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren er Guds ansikte.

41 Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid sju dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I sjunde månaden ska ni fira den. 42 Då ska ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla infödda i Israel ska bo i lövhyddor, 43 för att era efterkommande ska veta att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren er Gud.

44 Och Mose talade till Israels barn om Herrens högtider.


Fotnoter
23:3vilosabbat   Hebr. shabbát betyder ”vila” (se 2 Mos 16:23f , 20:8f ). Sabbaten varar mellan fredag kväll (Luk 23:54 ) och lördag kväll, eftersom dygnet räknas från afton till afton (1 Mos 1) .
23:5första månaden … fjortonde dagen   Påsken infaller vid fullmåne i mars-april.
23:5påsk   Hebr. pésach betyder ”gå förbi, skona” (se 2 Mos 12:11f ). Högtiden kretsar kring påskalammet (2 Mos 12:21f , Luk 22:7f , 1 Kor 5:7 ) och befrielsen från Egypten.
23:11Dagen efter sabbaten   På söndag morgon i påskveckan, tiden då ”Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade” (1 Kor 15:20 ).
23:13två tiondels efa fint mjöl … en fjärdedels hin vin   Ca 4,5 liter mjöl och 1 liter vin.
23:16Femtio dagar   På grekiska pentekosté, som på svenska blivit ”pingst”. Pingsten kallas på hebreiska shavuót eller veckohögtiden (5 Mos 16:10f ) och infaller vid veteskörden i maj-juni.
23:20förstlingsbröden   Pingstens förstlingsbröd bakades av årets första veteax, medan påsken var inledningen på kornskörden (jfr Rut 2:23 med not). Förstlingsskörden används i NT som bild för de första Kristustroende (Jak 1:18 , Apg 2:41 ).
23:24sjunde månaden, på första dagen   Vid nymåne i september-oktober. I senare judendom firas dagen som nyårsdag (Rosh Hashaná ). Basunen (hebr. shofár , ett bagghorn, jfr Jos 6:4 ) samlade folket till hösthögtid när fruktskörden inbärgades (jfr Matt 24:31 , 1 Tess 4:16 ).
23:27försoningsdagen   Hebr. Yom Kippúr . Se kap 16.
23:34lövhyddohögtid   Hebr. Suckót , en glad skördefest i oktober (5 Mos 16:13f , Neh 8:14f , Joh 7:2f ). Lövhyddor användes ute på åkrarna under skördetiden (Jes 1:8 ).

Parallellställen
23:32 Mos 20:9 31:13f 35:2 5 Mos 5:12f Luk 13:14.
23:52 Mos 12:15f 23:15 4 Mos 28:16f 5 Mos 16:1.
23:152 Mos 23:16 5 Mos 16:9f.
23:223 Mos 19:9f 5 Mos 24:19.
23:244 Mos 10:10 29:1f.
23:273 Mos 16:29f 4 Mos 29:7f.
23:342 Mos 23:16 4 Mos 29:12f 5 Mos 16:13.
23:364 Mos 29:12f 2 Krön 7:8 Joh 7:37.
23:40Neh 8:14f.