× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger*, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror* till landsfursten Herodes, samt Saulus. 2 När de tjänade Herren* och fastade sade den helige Ande: "Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till." 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem.

På Cypern

4 Utsända av den helige Ande gick de ner till Seleucia* och seglade därifrån till Cypern. 5 De kom till Salamis* och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes* som medhjälpare.

6 Sedan reste de över hela ön ända till Pafos*. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Barjesus*. 7 Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. 8 Men Elymas*, trollkarlen – det är vad hans namn betyder – gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro.

9 Saulus, som även kallades Paulus*, uppfylldes då av den helige Ande och spände ögonen i honom 10 och sade: "Du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt! Ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? 11 Nu kommer Herrens hand över dig, och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen." I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. 12 När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära.

I Antiokia i Pisidien

13 Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Pafos och kom till Perge* i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. 14 Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiokia i Pisidien*. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. 15 Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem: "Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det."

16 Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: "Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna! 17 Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån,*18 och under fyrtio år bar han dem* i öknen. 19 Han utrotade sju folk i Kanaans land och gav deras land i arv åt sitt folk. 20 Allt detta tog omkring fyrahundrafemtio år.

Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. 21 Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kishs son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år. 22 Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt.*

23 Från hans efterkommande* har Gud efter sitt löfte fört fram en Frälsare för Israel: Jesus. 24 Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. 25 Och när Johannes nådde slutet av sin bana, sade han: Det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp.

26 Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud! Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. 27 Jerusalems invånare och deras ledare förstod nämligen inte vem han var. När de dömde honom, uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat. 28 Fast de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. 29 Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet* och lade honom i en grav. 30 Men Gud uppväckte honom från de döda, 31 och han visade sig under många dagar för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.

32 Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er: löftet som fäderna fick 33 har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra psalmen: Du är min Son, jag har fött dig i dag.*34 Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick.*35 Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din Helige se förgängelsen.*36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. 37 Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen.

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. 40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er:

41Se, ni föraktare, häpna och gå under:*
jag gör en gärning i era dagar,
en gärning ni aldrig kommer att tro
när den berättas för er."

42 När de gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. 43 Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.

44 Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. 45 Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund, och de hånade Paulus och sade emot det som han förkunnade.

46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Guds ord måste först förkunnas för er. Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. 47 För så har Herren befallt oss:*

Jag har satt dig till ett ljus
för hednafolken,
för att du ska bli till frälsning
ända till jordens yttersta gräns."

48 När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. 49 Och Herrens ord spreds över hela området.

50 Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. 51 Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium.*52 Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.


Fotnoter
13:1Niger   Latin för "den svarte".
13:1fosterbror   Annan översättning: "barndomsvän".
13:2tjänade Herren   Dvs firade gudstjänst.
13:4Seleucia   Storstaden Antiokias hamn vid Medelhavskusten.
13:5Johannes   Dvs Johannes Markus (se 12:25 ), Markusevangeliets författare.
13:5Salamis   Stor handelsstad på Cyperns östkust, tidigare dess huvudort.
13:6Pafos   Cyperns dåtida huvudort, berömd för dyrkan av kärleksgudinnan Afrodite.
13:6Barjesus   Arameiska för "son till Jesus", som var ett vanligt namn bland antikens judar.
13:8Elymas   Mannens förnamn, troligen en grekisering av arab. alim , magiker.
13:9Saulus, som även kallades Paulus    Liksom många andra judar hade Paulus både ett hebreiskt namn (Saul) och ett snarlikt romerskt (Paulus, som betyder "liten").
13:13Perge   Provinsen Pamfyliens huvudort, belägen nära dagens Antalya på Turkiets sydkust.
13:14Antiokia i Pisidien   i centrala nuvarande Turkiet är inte samma stad som stora Antiokia (13:1 ).
13:17gjorde sitt folk stort   Ordagrant: "lyfte upp sitt folk" (se vers 18).
13:18bar han dem   Andra handskrifter: "hade han tålamod med sina barn".
13:22 Ps 89:21 , 1 Sam 13:14 .
13:23efterkommande   Ordagrant: "säd". Jfr profetiorna i 2 Sam 7:12 , Ps 89:5 , 30.
13:29träet   Dvs korsets trä.
13:33 Ps 2:7 .
13:34 Jes 55:3 .
13:35 Ps 16:10 .
13:41Hab 1:5 .
13:47Jes 49:6 .
13:51skakade av dammet från sina fötter mot dem   Ett avståndstagande (se Matt 10:14 ).

Parallellställen
13:1Apg 11:26f.
13:2Apg 9:15 Rom 1:1 Gal 1:15 1 Tim 2:7 2 Tim 1:11.
13:3Apg 6:6.
13:10Joh 8:44 1 Joh 3:8.
13:12Luk 4:32.
13:13Apg 15:37f.
13:15Luk 4:16f Apg 15:21.
13:172 Mos 6:6 12:37f.
13:185 Mos 1:31.
13:195 Mos 7:1.
13:211 Sam 8:5 9:15f 10:1f.
13:221 Sam 13:14 16:12f Ps 89:21.
13:232 Sam 7:12f Jes 11:1 Jer 23:5.
13:25Matt 3:1f Mark 1:4 Luk 3:3.
13:25Luk 3:15f Joh 1:19f.
13:27Joh 16:3 Apg 3:17 1 Kor 2:8.
13:28Matt 27:20f Mark 15:11f Luk 23:18f Joh 19:6f.
13:295 Mos 21:22f Matt 27:59f Mark 15:46 Luk 23:53 Joh 19:38.
13:30Apg 2:24f.
13:31Matt 28:9 Mark 16:9f Luk 24:13f Joh 21:1f Apg 1:3 1 Kor 15:5f.
13:321 Mos 3:15 22:18 Jes 7:14 9:6 Jer 33:14f.
13:33Hebr 1:5 5:5.
13:361 Kung 2:10 Apg 2:29.
13:39Rom 3:26f 8:3 10:4 Gal 2:16.
13:43Apg 11:23.
13:45Apg 5:17.
13:46Matt 10:6 21:43 Apg 3:26 18:6 28:8 Rom 1:16.
13:47Jes 42:6 Luk 2:30f.
13:48Rom 8:28f.
13:51Luk 9:5.