× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det gamla förbundets gudstjänst

1 Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. 2 Ett tabernakel inreddes med ett första rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. 3 Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste. 4 Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret* och förbundsarken, som var helt överdragen med guld. I den fanns* en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat samt förbundets tavlor. 5 Ovanpå arken stod härlighetens keruber* som överskuggade nådastolen*. Men detta ska jag nu inte gå in på i detalj.

6 Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. 7 I det andra rummet är det bara översteprästen som går in, en gång om året, och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder. 8 Därigenom visar den helige Ande att vägen in i det allra heligaste ännu inte är uppenbarad så länge det första rummet består. 9 Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. 10 Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning.

Kristus som överstepräst

11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma*. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 13 Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet, 14 hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. 16 Där det finns ett testamente* måste man visa att den som har upprättat det är död. 17 Först vid hans död blir testamentet giltigt, för det träder inte i kraft så länge han lever.

18 Därför instiftades inte heller det första förbundet utan blod. 19 När Mose hade förkunnat lagens alla bud för hela folket, tog han blodet av kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte det både på själva bokrullen och på allt folket. 20 Han sade: Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt er att hålla.*21 På samma sätt stänkte han blod på tabernaklet och alla gudstjänstföremålen. 22 Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

23 Alltså måste avbilderna av det som finns i himlen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än så. 24 Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 27 Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas* synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.


Fotnoter
9:4Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret   Rökelsealtaret var högheligt (2 Mos 30:10 ) och hörde till det allra heligaste (1 Kung 6:22 ) och den stora försoningsdagen (3 Mos 16:12f ). Till skillnad från förbundsarken användes det dock i den dagliga tempeltjänsten (2 Mos 30:7f ), och det stod därför strax utanför förhänget till det allra heligaste, mitt framför arkens nådastol (2 Mos 30:6 , 40:5 ).
9:4I den fanns   Under ökenvandringen bars krukan med mannat (2 Mos 16:33 ) och Arons stav (4 Mos 17:8 ) i förbundsarken. Längre fram, under templets tid, låg endast lagens tavlor i arken (1 Kung 8:9 ).
9:5keruber   Här avbilder av änglaväsen, se 2 Mos 25:18f , 1 Kung 6:23f och även 1 Mos 3:24 .
9:5nådastolen   Förbundsarkens gyllene lock där offerblodet gav försoning (2 Mos 25:17f , 3 Mos 16:14f ). Ordagrant: “soningsstället".
9:11skulle komma   Andra handskrifter: “ska komma".
9:15fförbund … testamente   På grekiska samma ord (diathéke ).
9:20 2 Mos 24:8 .
9:28mångas   Anspelning på Jes 53:12 , i betydelsen “alla människors" (jfr även Matt 20:28 ).

Parallellställen
9:22 Mos 25:23f 31f.
9:32 Mos 26:31f.
9:42 Mos 16:33f 4 Mos 17:8f 1 Kung 8:9.
9:64 Mos 18:3f.
9:72 Mos 30:10 3 Mos 16:2f Hebr 5:3.
9:8Joh 14:6 Hebr 10:19f.
9:9Hebr 10:1f 11.
9:103 Mos 11:2f Kol 2:16f.
9:11Hebr 4:14.
9:12Hebr 10:10f 1 Petr 1:18.
9:134 Mos 19:2f.
9:14Gal 1:4 2:20 Tit 2:14 1 Joh 1:7.
9:15Rom 3:25 1 Tim 2:5 Hebr 8:6.
9:16Gal 3:15 17.
9:192 Mos 24:3f.
9:20Matt 26:28.
9:213 Mos 8:15 19.
9:223 Mos 17:11 Ef 1:7.
9:24Rom 8:34 Hebr 7:25 1 Joh 2:1.
9:252 Mos 30:10 Hebr 7:27.
9:26Hebr 1:2 9:12.
9:271 Mos 3:19.
9:28Rom 5:6 8 1 Petr 3:18.