× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom över Israel genom Assyrien

1Herren sade till mig: "Ta en stor tavla och skriv på den med tydlig skrift: Maher-shalal Hash-bas."*2 Och jag kallade till mig prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son, som pålitliga vittnen.

3 Sedan gick jag in till profetissan,* och hon blev havande och födde en son. Och Herren sade till mig: "Ge honom namnet Maher-shalal Hash-bas. 4 För innan pojken kan säga far och mor* ska man bära bort skatterna från Damaskus och bytet från Samaria till kungen i Assyrien."

5Herren talade till mig igen. Han sade: 6 "Detta folk föraktar Siloas vatten*, som flyter så stilla, och jublar över Resin och Remaljas son. 7 Se, därför ska Herren låta flodens väldiga vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den ska stiga över alla sina bräddar och över alla sina stränder. 8 Den ska tränga in i Juda, svämma över och breda ut sig så att den når ända upp till halsen. Den ska breda ut sina vingar och fylla ditt land i hela dess vidd, Immanuel."


9 Rasa, ni folk!
Ni ska ändå krossas.
Lyssna, alla länder i fjärran!
Rusta er! Ni ska krossas.
Rusta er! Ni ska krossas.
10 Gör upp planer,
de slår ändå fel.
Avtala vad ni vill,
det lyckas ändå inte.
För Gud är med oss*.

11 Så sade Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: 12 Kalla inte allt för sammansvärjning som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad de fruktar och bäva inte för det.*13 Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara den ni fruktar och bävar för. 14 Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall*, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15 Många av dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och fångas.

16 Knyt ihop vittnesbördet och försegla undervisningen* bland mina lärjungar. 17 Jag ska vänta på Herren, som döljer sitt ansikte för Jakobs hus, och hoppas på honom. 18 Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot, som bor på Sions berg.*

19 När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar", så svara: "Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande?" 20 Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. 21 De ska dra igenom landet, ansatta och hungrande. Och när de hungrar kommer de att brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt och de ska se ner på jorden, 22 men se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker.


Fotnoter
8:1Maher-shalal Hash-bas   Betyder "snart rov, strax byte".
8:3profetissan   Jesajas hustru kan också ha haft profetisk gåva (jfr 2 Kung 22:14 , Dom 4:4 ).
8:4innan pojken kan säga far och mor   Efter ca 2-3 år, graviditeten inräknad (se not till 7:16 ).
8:6föraktar Siloas vatten   Vattnet (se 7:3 med not) rann upp nära tempelbergets fot där Salomo hade smorts till kung (1 Kung 1:33f ). Ahas sökte hjälp hos Assyrien istället för hos Gud (2 Kung 16:7f , 2 Krön 28:16f ), vilket i förlängningen ledde till en assyrisk invasion 701 f Kr (vers 8, se kap 36-37).
8:10Gud är med oss   Hebr. Immánu El .
8:12f Citeras av Petrus i 1 Petr 3:14f .
8:14en stötesten och en klippa till fall   Citeras av Paulus i Rom 9:33 och av Petrus i 1 Petr 2:8 som profetia om anstötligheten i frälsningen av nåd genom Kristus.
8:16vittnesbördet ... undervisningen   Synonyma begrepp för allt som Gud har sagt till sitt folk.
8:18 Citeras i Hebr 2:13 som profetia om Messias och hans lärjungar.

Parallellställen
8:1Jes 30:8 Hab 2:2.
8:22 Kung 16:10f.
8:4Jes 7:16.
8:8Jes 7:14.
8:92 Kung 19:35 Jes 17:13.
8:10Job 5:12f Jes 7:7 14 Jer 19:7 Matt 22:15 Rom 8:31.
8:12Jes 12:2 51:12.
8:13Jes 5:16 29:23 Matt 10:28 1 Petr 3:14.
8:14Matt 11:6 Luk 2:34 Rom 9:33 1 Petr 2:8.
8:15Jes 28:13 Luk 20:18.
8:17Ps 25:3 5 21 33:20 62:6 Jes 25:9 30:18 40:31.
8:18Ps 9:12 Joel 3:17f Hebr 2:13.
8:20Jes 58:8 Hos 6:3 2 Petr 1:19.
8:21Amos 8:11f.
8:22Jes 5:30 Jer 13:16 Sef 1:15.