× 
 Från
 Till
 Metod

 

Änkan och domaren

1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 2 "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande."*

6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem*. 8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?"

Farisén och tullindrivaren

9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse: 10 "Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. 12 Jag fastar två gånger i veckan*, jag ger tionde av allt jag får in*.

13 Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet* och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd."

Jesus och barnen

15 Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem. 16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 17 Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."

Jesus och den rike mannen

18 En högt uppsatt man* frågade Jesus: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?" 19 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 20 Buden kan du: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor."*21 Mannen sade: "Allt det har jag hållit sedan jag var ung*." 22 När Jesus hörde det, sade han till honom: "Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."

23 När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. 24 Jesus såg att han var bedrövad* och sade: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel* att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." 26 De som hörde det sade: "Vem kan då bli frälst?" 27 Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."

28 Då sade Petrus: "Vi har lämnat det vi hade och följt dig." 29 Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike 30 ska få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen."

Jesus talar en tredje gång om sin död

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. 32 Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, 33 gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå." 34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.

Den blinde vid Jeriko

35 När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. 37 Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, 38 och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" 39 De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!"

40 Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: 41 "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen!" 42 Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.


Fotnoter
18:5pinar … livet ur mig med sitt springande   Annan översättning: "kommer … och slår mig i ansiktet".
18:7Han lyssnar tålmodigt till dem   Annan översättning: "Dröjer han när det gäller dem?"
18:12fastar två gånger i veckan   Fromma fariseer fastade enligt Didache varje måndag och torsdag.
18:12tionde av allt jag får in   Odlaren skulle ge tionde av skörden till templet (3 Mos 27:30 ), men fromma fariseer gav tionde även av sådant de köpte utifall odlaren hade försummat sin plikt.
18:13slog sig mot bröstet   Ett uttryck för sorg (Jes 32:12 , Luk 23:48 ).
18:18En högt uppsatt man   Troligen föreståndare för en synagoga eller medlem av Stora rådet.
18:20 2 Mos 20:12f , 5 Mos 5:16f .
18:21sedan jag var ung   En judisk pojke ansågs moraliskt myndig först från tretton års ålder.
18:24att han var bedrövad   Andra handskrifter: "honom".
18:25en kamel   Grek. kámelos . Några handskrifter har kámilos som betyder "rep", vilket kan tyckas passa bättre ihop med nålsögat. Den traditionella läsningen med "kamel" har dock starkare stöd i handskrifterna.

Parallellställen
18:1Luk 11:5f Rom 12:12 Ef 6:18 Kol 4:2 1 Tess 5:17.
18:7Upp 6:10.
18:81 Tim 4:1.
18:9Joh 7:49.
18:11Luk 16:15 Upp 3:17.
18:12Matt 23:23.
18:13Esra 9:6 Ps 51:3 Luk 23:48.
18:14Job 22:29f Matt 23:12 Luk 14:11 1 Petr 5:5.
18:15Matt 19:13f Mark 10:13f.
18:17Matt 18:3.
18:18Matt 19:16f Mark 10:17f Luk 10:25f.
18:22Matt 6:19f Luk 13:33.
18:241 Tim 6:9f.
18:27Jer 32:17 Sak 8:6 Luk 1:37.
18:28Matt 19:27f Mark 10:28f Luk 5:11.
18:31Ps 22:2 Jes 53 Matt 20:17f Mark 10:32f.
18:32Luk 23:1 Joh 18:28.
18:35Matt 20:29f Mark 10:46f.
18:38Luk 17:13.
18:42Luk 17:19.
18:43Apg 3:8.