× 
 Från
 Till
 Metod

 

Fredskungen och hans rike

1 Av Salomo.


Gud, ge kungen dina domar,
kungasonen din rättfärdighet!
2 Han ska döma ditt folk
med rättfärdighet,
dina förtryckta med rättvisa.
3 Bergen ska bära frid åt folket,
höjderna rättfärdighet.
4 Han ska skipa rätt
för de förtryckta bland folket,
han ska frälsa de fattigas barn
och krossa förtryckaren.

5 Dig ska man vörda*
så länge solen finns till,
så länge månen skiner,
från släkte till släkte.
6 Han ska komma som regn
över nyslagen äng,
en regnskur som vattnar jorden.
7 I hans dagar
ska den rättfärdige blomstra,
stor frid ska råda
tills månen inte mer
finns till.

8 Han ska härska från hav till hav,
från floden* till jordens ändar.
9 Öknens folk
ska böja knä för honom,
hans fiender ska slicka stoftet.
10 Kungar från Tarshish
och kustländerna
ska komma med tribut,
kungar från Saba och Seba*
ska bära fram gåvor.
11 Alla kungar ska falla ner för honom,
alla folk ska tjäna honom.

12 Ja, han ska rädda den fattige
som ropar
och den förtryckte
som ingen hjälpare har.
13 Han ska vara mild
mot den svage och fattige
och frälsa de fattigas själar,
14 han ska befria deras själ
från förtryck och våld.
Deras blod är dyrbart i hans ögon.

15 Må han leva och få guld från Saba,
må man ständigt be för honom
och välsigna honom dagen lång.
16 Må säden växa rikt i landet,
ända upp till bergens toppar.
Må dess frukt vaja
som Libanons skogar
och städernas folk blomstra
som markens örter.
17 Må hans namn leva för evigt,
må hans namn blomstra
så länge solen skiner.
I honom ska man välsigna sig,
alla hednafolk
ska prisa honom salig.

18 Välsignad är Herren Gud,
Israels Gud som ensam gör under!
19 Välsignat är hans härliga namn
för evigt.
Må hans ära fylla hela jorden!
Amen, amen.

20 Slut på Davids, Ishais sons, böner.

Fotnoter
72:5Dig ska man vörda   Andra handskrifter (Septuaginta): "Han ska bestå".
72:8floden   Eufrat.
72:10Tarshish … Saba och Seba   Troligen dagens Spanien eller Kartago, samt Jemen.

Parallellställen
72:1Jes 11:2f.
72:3Ps 85:11f Jes 2:4 9:6f 11:6f Sak 9:10.
72:4Ps 10:18 26:1 45:5 Jes 11:4.
72:52 Sam 7:13 Ps 89:37f Jer 33:20f.
72:65 Mos 32:2 2 Sam 23:4 Ps 65:11 Jes 45:8 Hos 6:3.
72:7Luk 2:14.
72:8Ps 2:8 89:26 Sak 9:10.
72:9Jes 49:23 Mika 7:17.
72:102 Krön 9:21 Ps 45:13 48:8 68:30 Jes 42:4 10 60:5f Matt 2:11.
72:11Ps 22:28f 86:9 138:4.
72:14Ps 69:19 116:15.
72:16Job 5:25 Jes 54:1 Jer 31:12 Amos 9:13.
72:171 Mos 12:3 22:18 Ps 102:13 135:13 Jes 9:6.
72:182 Mos 15:11 Job 5:9 9:10 Ps 41:14 89:53 106:48.
72:194 Mos 14:21 Neh 9:5 Jes 6:3 Hab 3:3.