× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus förlåter synder

1 Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma 2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem.

3 Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. 4 När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna."

6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 "Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?" 8 Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sade till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vad är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att Människosonen* har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: 11 "Res dig, ta din bädd* och gå hem!" 12 Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: "Vi har aldrig sett något liknande!"

Jesus hos tullindrivare och syndare

13 Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade dem. 14 När han gick vidare såg han Levi*, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då reste sig Levi och följde honom.

15 När Jesus sedan låg till bords* i hans hus, var det många tullindrivare och syndare* som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. 16 De skriftlärda bland fariseerna* fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och de frågade hans lärjungar: "Varför äter han med tullindrivare och syndare?"*17 Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

Jesus och fastan

18 Johannes lärjungar och fariseerna fastade*. Då kom några och frågade Jesus: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar?" 19 Jesus svarade: "Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. 20 Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta.

21 Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. 22 Och ingen häller nytt vin i gamla säckar*. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar."

Jesus är sabbatens Herre

23 En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen* där de gick. 24 Då sade fariseerna till honom: "Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" 25 Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? 26 Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebjatars tid* och åt skådebröden*, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom."

27 Sedan sade han till dem: "Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. 28 Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten."


Fotnoter
2:10Människosonen   Jesu dubbeltydiga titel: ordet är synonymt med "människa" (jfr Ps 8:5 ) men syftar också på profetians himmelska kungagestalt (Dan 7:13f ).
2:11ta din bädd   Troligen en sovmatta som enkelt rullades ihop.
2:14Levi   kallades också Matteus (Matt 9:9 ).
2:15tullindrivare och syndare   Tullindrivare drev in skatt åt den romerska ockupationsmakten och berikade ibland sig själva på folkets bekostnad (Luk 3:13 , 19:8 ). De var därför illa sedda bland judarna.
2:15låg till bords   Vid finare måltider åt man halvliggande på divaner enligt grekisk sed.
2:16fariseerna   En folklig lagfromhetsrörelse som lade stor vikt vid religiösa renhetsregler (7:1f ) och vakade över den religiösa ordningen i landet (Joh 1:24f ).
2:16äter … med tullindrivare och syndare   Fariseerna undvek måltidsgemenskap med dem som inte höll lika strikt på lagens renhetsregler (jfr Gal 2:12 ).
2:18fastade   Se not till Matt 6:16 .
2:22nytt vin i gamla säckar   Druvsaften jäste i täta skinnsäckar som spändes ut vid jäsningen (jfr Job 32:19 ). Efteråt kunde skinnet inte återanvändas till en andra jäsning.
2:23rycka av axen   Att plocka från en annans åker var tillåtet enligt Mose lag (5 Mos 23:25 ), men fariseerna definierade det som skördearbete och förbjöd det under sabbaten.
2:26på översteprästen Ebjatars tid   Ebjatar var son till prästen Ahimelek (1 Sam 21:1f ) och blev Davids överstepräst under hans tid i exil (1 Sam 23:6f ). Annan översättning: "i stycket om översteprästen Ebjatar" (1 Sam 21- 23).
2:26skådebröden   Bröd som lades fram varje vecka i helgedomen som ett ständigt offer inför Guds ansikte (1 Sam 21:6 , 2 Mos 25:30 , 3 Mos 24:5f ).

Parallellställen
2:1Matt 9:1f Luk 5:17f.
2:7Jes 43:25.
2:15Matt 9:10f Luk 5:29f.
2:17Luk 5:32 19:10 1 Tim 1:15.
2:18Matt 9:14 Luk 5:33f.
2:23Luk 6:1f.
2:242 Mos 20:10.
2:251 Sam 21:1f.
2:263 Mos 24:9.