× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 2

1 Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara.2 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort.3 Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

I. HIMLENS OCH JORDENS FORTSATTA HISTORIA 2:4-4:26

4 Detta är himlens och jordens fortsatta historia* sedan de skapats, då när Herren* Gud hade gjort jord och himmel.

5 Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den.6 Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.7 Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden* och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.
8 Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format.9 Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården.10 Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar.11 Den första heter Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld.12 Guldet i det landet är gott och där finns också bdelliumharts och onyxsten.13 Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush.14 Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat.
15 Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den.16 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården,17 men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö."
18 Herren Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."19 Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta.20 Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like.
21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.22 Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.23 Mannen sade:

"Denna är nu ben av mina benoch kött av mitt kött.Hon skall heta kvinna,ty av man* har hon tagits."

24 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.25 Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.

Fotnoter
2:4fortsatta historia Hebr. "toledoth", ett uttryck som anknyter till det föregående, här skapelsen (1:1 - 2:3 ), och redogör för dess fortsättning. Efter den första fortsättningshistorien (2:4 - 4:26 ) består Första Mosebok av ytterligare nio (se 5:1 , 6:9 , 10:1 , 11:1 0, 11:27 , 25:12 , 25:19 , 36:1 och 37:2 ).
2:4Herren När gudsnamnet JHVH står i grundtexten skrivs Herren med stora bokstäver. Grundtexten anger med vokaltecken att gudsnamnet inte skall uttalas utan anges med ersättningsordet "Adonaj", som betyder Herren. Också NT använder ersättningsordet "Herren", när man menar "namnet över alla namn" (Fil 2:9f ). Jfr noterna till Joh 8:24 och Rom 10:9 .
2:7människanjorden Hebr. "adám"..."adamá".
2:23kvinnaman Hebr. "ish-sha"..."ish".