× 
 Från
 Till
 Metod

 

Liknelsen om den ohederlige förvaltaren

Kapitel 16

1 Jesus sade också till sina lärjungar: "Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom.2 Då kallade han honom till sig och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare.3 Då tänkte förvaltaren: Vad skall jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för.4 Jo, nu vet jag vad jag skall göra så att man tar emot mig i sina hem, när jag får avsked från min tjänst.5 Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre?6 Han svarade: Hundra fat* olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio.7 Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor* vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio.8 Och hans herre* berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte* än ljusets barn.
9 Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon,* för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut.10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort.11 Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?*12 Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er?*13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
14 Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom.15 Då sade han: "Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.
16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.17 Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick* av lagen sätts ur kraft.18 Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Den rike mannen och Lasarus

19 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest.20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår.21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår.22 Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes.23 När han plågades i helvetet,* lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.24 Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld.25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga.26 Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.27 Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus28 för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum.29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till.30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig.31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda."

Fotnoter
16:6fat Grek. "batos". Se Sakupplysning.
16:7tunnor Grek. "koros". Se Sakupplysning.
16:8hans herre Ordagrant: "herren", dvs förvaltarens herre.
16:8mot sitt släkte Dvs mot sina likasinnade, meningsfränder.
16:9mammon Se not till Matt 6:24 .
16:11den sanna rikedomen Dvs det himmelska goda.
16:12vad som tillhör er Den himmelska världens skatter.
16:17prick Se not till Matt 5:18 .
16:23helvetet Grek. Hades.