× 
 Från
 Till
 Metod

 

Fördelningen av landet

1 Detta är namnen på stammarna:

Vid norra gränsen längs efter Het­lonsvägen, där vägen går till Hamat, vidare bort mot Hasar-Enan – med Damaskus gräns i norr och längs med Hamat – där ska Dan ha en lott, så att hela sträckan från östra sidan till västra tillhör honom.

2 Närmast Dans område ska Asher ha en lott från östra sidan till västra.

3 Närmast Ashers område ska Naf­tali ha en lott från östra sidan till västra.

4 Närmast Naftalis område ska Ma­nasse ha en lott från östra sidan till västra.

5 Närmast Manasses område ska Ef­raim ha en lott från östra sidan till västra.

6 Närmast Efraims område ska Ru­ben ha en lott från östra sidan till västra.

7 Närmast Rubens område ska Juda ha en lott från östra sidan till västra.

8 Närmast Juda område ska från östra sidan till västra sidan det område sträcka sig som ni ska ge som gåva till Herren. Ni ska som gåva ge 25 000 alnar i bredd och lika mycket i längd som en stamlott från östra till västra sidan. Helgedomen ska ligga där i mitten. 9 Det område ni ger som gåva åt Herren ska vara 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd.

10 Av detta heliga område som ni ger som gåva ska ett stycke tillhöra prästerna, i norr 25 000 alnar, i väster 10 000 alnar i bredd, i öster likaså 10 000 alnar i bredd och i söder 25 000 i längd, och Herrens helgedom ska ligga där i mitten. 11 Det ska tillhöra prästerna, dem av Sadoks söner som har blivit helgade och som har gjort tjänst åt mig och som inte for vilse som leviterna gjorde när de andra israeliterna for vilse. 12 Därför ska en särskild del av den offergåva som avstyckats från landet tillhöra dem som ett högheligt område invid leviternas. 13 Men leviterna ska få ett område som motsvarar prästernas, i längd 25 000 alnar och i bredd 10 000, längden överallt 25 000 och bredden 10 000. 14 De får inte sälja eller byta bort något av det. De får heller inte på annat sätt överlåta det bästa av landet åt någon annan, för det är helgat åt Herren.

15 Men de 5 000 alnar som blir över på bredden invid de 25 000 ska vara en allmänning för staden, dels att bo på, dels som utmark. Och staden ska ligga där i mitten. 16 Detta är stadens mått: Norra sidan 4 500 alnar, södra sidan 4 500, på östra sidan 4 500 och västra sidan 4 500.

17 Staden ska ha en utmark som norrut sträcker sig 250 alnar, söder­ut 250, österut 250 och västerut 250 alnar. 18 Det som återstår av marken längs det heliga området blir 10 000 alnar österut och 10 000 västerut, och det sträcker sig utmed det heliga området. Avkastningen av detta område ska tjäna till föda åt stadens invånare. 19 Stadens arbetare från Israels alla stammar ska bruka det. 20 Hela den del som ni ska avskilja ska vara 25 000 alnar långt och 25 000 brett och bilda en fyrkant. Ni ska överlämna denna heliga gåva till staden som dess egendom.

21 Fursten ska få vad som blir över på båda sidor om det heliga området och stadens område. Det gäller marken fram till det 25 000 alnar breda heliga området, ända till östra gränsen, och likaså västerut marken fram till det 25 000 alnar breda området, ända till västra gränsen. Båda dessa områden som går parallellt med stam­lotterna ska tillhöra fursten. Det heliga området med helgedomen ska ligga mitt emellan dem. 22 Från leviternas område och från stadens område, som ligger mitt emellan furs­tens områden, ska det som ligger mellan Juda sydgräns och Benjamins nordgräns tillhöra fursten.

23 Sedan följer de återstående stammarna. Först ska Benjamin ha en lott, från östra sidan till västra.

24 Närmast Benjamins område ska Simeon ha en lott, från östra sidan till västra.

25 Närmast Simeons område ska Isaskar ha en lott, från östra sidan till västra.

26 Närmast Isaskars område ska Sebulon ha en lott, från östra sidan till västra.

27 Närmast Sebulons område ska Gad ha en lott, från östra sidan till västra.

28 Närmast Gads område, på dess södra sida, ska gränsen gå från Tamar över Meribas vatten vid Kadesh och vidare till bäckfåran fram till Stora havet.

29 Detta är det land som ni genom lottkastning ska fördela till arvedel åt Israels stammar.

Detta ska vara deras stamlotter, säger Herren Gud.

30 Följande utgångar ska staden ha: På norra sidan ska den mäta 4 500 alnar, 31 och av stadens portar, uppkallade efter Israels stammar, ska tre ligga i norr: Den första är Rubens port, den andra Juda port och den tredje Levi port. 32 På östra sidan ska den också mäta 4 500 alnar, och ha tre portar: Den första är Josefs port, den andra Benjamins port och den tredje Dans port. 33 På samma sätt ska också den södra sidan hålla ett mått på 4 500 alnar och ha tre portar: Den första Simeons port, den andra Isaskars port, den tredje Sebulons port. 34 Västra sidan ska mäta 4 500 alnar och ha tre portar: Den första är Gads port, den andra Ashers port, den tredje Naftalis port.

35 Runtom ska staden mäta 18 000 alnar, och för all framtid ska dess namn vara: Herren är här.


Fotnoter
48:16stadens mått ... 4 500 alnar   Ca 2,2 km på varje sida.

Parallellställen
48:1Hes 47:15f.
48:8Hes 42:15f 45:1 3.
48:11Hes 40:46 44:15.
48:13Hes 45:3f.
48:15Jer 31:38f Hes 45:6.
48:20Upp 21:16.
48:21Hes 45:7.
48:28Hes 47:19.
48:31Upp 21:12f.
48:35Ps 68:17 Jes 60:14 Jer 3:17 Hes 43:7 Upp 21:3.