× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom och frälsning

1 Jag lät mig sökas av dem

som inte frågade efter mig,
jag lät mig finnas av dem
som inte sökte mig.
Till ett folk som inte åkallade
mitt namn sade jag:
"Här är jag, här är jag."*

2 Hela dagen har jag
räckt ut mina händer
mot ett trotsigt folk,
som vandrar den väg
som inte är god,
som följer sina egna tankar,
3 ett folk som ständigt kränker mig
rakt i ansiktet.
De bär fram offer i trädgårdar
och tänder offereld*
på tegelaltaren,
4 de håller till bland gravar
och tillbringar nätter
i gömda nästen,
de äter svinkött*
och har oren mat* i sina kärl.
5 De säger: "Håll dig undan!
Kom inte nära mig,
för jag är heligare än du."
De är som rök i min näsa,
en eld som brinner dagen lång.

6 Se, det står skrivet inför mig:
Jag tiger inte
förrän jag gett dem vad de förtjänar,
gett det i deras famn,
7 för både deras egna missgärningar
och deras fäders, säger Herren,
för att de tände offereld på bergen
och hånade mig på höjderna.
Jag ska mäta upp i deras famn
lönen för vad de tidigare har gjort.

8 Så säger Herren:
När man finner saft i en druvklase
säger man:
"Förstör den inte!
Det finns välsignelse i den."
Så ska också jag göra
för mina tjänares skull,
jag ska inte förgöra dem alla.
9 Jag ska låta
en avkomma gå ut från Jakob,
från Juda en arvinge
till mina berg,
för mina utvalda ska besitta landet
och mina tjänare ska bo där.
10 För mitt folk, som frågar efter mig,
ska Saron* bli en betesmark för får
och Akors dal*
en lägerplats för kor.

11 Men ni som överger Herren
och glömmer mitt heliga berg,
ni som dukar bord åt Lyckan
och häller upp blandat vin
åt Ödet*,
12 jag ska låta svärdet bli ert öde.
Alla ska ni få böja er ner
för att slaktas,
för ni svarade inte när jag kallade,
ni lyssnade inte när jag talade.
Ni gjorde det som var ont
i mina ögon
och valde det som misshagade mig.

13 Därför säger Herren Gud så:
Se, mina tjänare ska äta,
men ni ska hungra.
Mina tjänare ska dricka,
men ni ska törsta.
Mina tjänare ska glädjas,
men ni ska skämmas.
14 Mina tjänare ska jubla
i hjärtats fröjd,
men ni ska ropa i hjärtats plåga
och jämra er i förtvivlan.
15 Ni ska överlämna ert namn
åt mina utvalda
till att användas som en förbannelse,
och Herren Gud ska döda dig.
Men åt sina tjänare
ska han ge ett annat namn.
16 Den som välsignar sig i landet
ska välsigna sig vid
Sanningens Gud*,
och den som ger sin ed i landet
ska svära vid Sanningens Gud,
för de forna bedrövelserna
är glömda och dolda
för mina ögon.
Det nya Jerusalem
17 Se, jag skapar nya himlar
och en ny jord,
och man ska inte mer minnas
det förgångna eller tänka på det.*
18 Nej, fröjda er och jubla för evigt
över det som jag skapar!
För se, jag skapar Jerusalem till jubel
och dess folk till fröjd.
19 Jag ska jubla över Jerusalem,
fröjda mig över mitt folk.
Där ska inte mer höras
gråt eller klagan.

20 Där ska inte mer finnas spädbarn
som lever bara några dagar,
eller gamla män
som inte uppnår sina dagars mått.
Den som dör vid hundra års ålder
är en ung man,
och först vid hundra års ålder
ska syndaren drabbas
av förbannelsen.
21 De ska bygga hus och få bo i dem,
plantera vingårdar
och äta deras frukt.
22 När de bygger hus
ska andra inte bo i dem,
när de planterar något
ska andra inte äta av det.
Mitt folks ålder ska bli
som ett träds ålder,
mina utvalda ska länge få njuta
av sina händers verk.
23 De ska inte arbeta förgäves
och inte föda barn till plötslig död,
för de är ett släkte
välsignat av Herren,
de och deras efterkommande
tillsammans.
24 Och det ska ske att
innan de ropar ska jag svara,
medan de ännu talar
ska jag höra.
25 Vargar ska beta med lamm,
lejon ska äta halm som oxar,
och stoft ska vara ormens föda.
Ingenstans på mitt heliga berg
ska de göra något ont
eller skadligt, säger Herren.

Fotnoter
65:1f Citeras av Paulus i Rom 10:21f som profetia om hedningarnas frälsning.
65:3offereld   Annan översättning: "rökelse" (även i vers 7).
65:4svinkött   Förknippades med offer till underjordens gudar och ansågs orent (3 Mos 11:7 ).
65:4oren mat   Gryta på orent kött. Andra handskrifter: "orena bitar".
65:10Saron   Grönskande slätt (35:2 ) längs Medelhavskusten, god betesmark (1 Krön 27:29 ).
65:10Akors dal   Slätt nära Jeriko öster om Jerusalem (Jos 7:24f , Hos 2:15 ).
65:11Lyckan … Ödet   På hebreiska Gad och Meni , namn på avgudar (jfr latinets Fortuna).
65:16Sanningens Gud   Annan översättning: "Gud som är Amen" (jfr Upp 3:14 och not till Matt 5:18 ).
65:17 Citeras i 2 Petr 3:13 .

Parallellställen
65:1Jes 55:6 Rom 10:20f.
65:2Jer 7:24 11:8 18:12 Ps 81:12f Rom 10:21.
65:3Ps 78:41.
65:43 Mos 11:4 Jes 66:17.
65:55 Mos 32:22 Ps 18:9 Jer 2:25.
65:6Ps 79:12.
65:72 Mos 20:5 Jer 16:18 Hos 2:13 4:13.
65:8Hos 11:9.
65:9Ps 69:36f 102:29.
65:10Jos 7:26 1 Krön 27:29 Jes 35:2 Hos 2:15.
65:12Ords 1:24f Jes 66:4 Jer 7:13 35:17 Sak 7:11.
65:13Ps 22:27 25:3 Luk 6:21 Joh 16:22.
65:15Ps 102:9 Jes 62:2 Jer 29:22 Upp 2:17.
65:16Jer 4:2 12:16 Upp 3:14.
65:17Jes 66:22 2 Petr 3:13 Upp 21:1.
65:18Jes 35:10 51:3 62:5.
65:19Jes 60:20 Jer 32:41 Upp 21:4.
65:20Ps 55:24 Pred 8:12.
65:21Jes 62:8f Jer 31:5 Amos 9:14.
65:225 Mos 28:30 Ps 1:3 52:10 92:13.
65:23Jes 61:9 Jer 32:39 1 Kor 15:58.
65:241 Mos 24:15 Ps 91:15 145:18 Jes 30:19 58:9 Dan 9:23 Matt 7:7.
65:25Jes 11:6f Hos 2:18.