× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lita på Herren och inte på Egypten

1 Ve de upproriska barnen!

säger Herren.
De rådslår utan mig,
de sluter förbund
utan att min Ande är med,
så att de därigenom hopar
synd på synd.
2 De drar ner till Egypten*
utan att ha rådfrågat min mun,
för att söka skydd hos farao
och få tillflykt
under Egyptens skugga.
3 Faraos beskydd
ska bli er till skam,
tillflykten under Egyptens skugga
en förödmjukelse.
4 För hans furstar var i Soan
och hans sändebud
kom ända till Hanes*,
5 men alla ska skämmas
över ett folk
som inte kan hjälpa dem.
De är inte till hjälp eller nytta,
bara till skam och hån.

6 Profetia om djuren i Negev.
Genom farornas
och ångestens land
där lejon och lejonhonor
har sitt tillhåll,
där huggormar
och vajande giftormar* bor,
bär de sina rikedomar*
på åsnors ryggar
och sina skatter
på kamelers pucklar,
till ett folk som inte kan hjälpa dem.
7 För Egyptens hjälp är förgäves
och till ingen nytta.
Därför kallar jag Egypten
"Rahab* som inget uträttar".*
Faran i att förakta Guds ord
8 Gå nu och skriv detta
på en tavla inför dem
och nerteckna det i en bok,
så att det bevaras
för kommande dagar,
alltid och för evigt.
9 För det är ett upproriskt folk,
barn som ljuger,
barn som inte vill höra
Herrens undervisning
10 och som säger till siarna:
"Sluta med era syner!"
och till profeterna:
"Profetera inte
det som är sant för oss!
Tala något smickrande till oss,
profetera något bedrägligt.
11 Vik av från vägen,
gå bort från stigen,
låt oss slippa se Israels Helige!"

12 Därför säger Israels Helige:
"Eftersom ni förkastar detta ord
och förtröstar på våld och list
och förlitar er på sådant,
13 ska denna missgärning bli för er
som en spricka i en hög mur,
som buktar ut mer och mer
tills muren plötsligt rasar
på ett ögonblick.
14 Den ska krossas som en lerkruka,
så skoningslöst att man inte
kan finna en skärva stor nog
för att hämta eld från eldstaden
eller ösa upp vatten ur dammen."

15 För så säger Herren Gud,
Israels Helige:
"Om ni vänder om och är stilla
blir ni frälsta.
Genom stillhet och tillit
blir ni starka."
Men ni vill inte.
16 Ni säger:
"Nej, vi tänker fly på hästar."
Därför ska ni också fly.
"Vi ska rida i väg på snabba hästar."
Därför ska också era förföljare
vara snabba.
17 Tusen ska fly för en endas hot,
och för fem mäns hot
ska ni alla fly,
tills det som är kvar av er
är som en flaggstång
på en bergstopp,
som ett baner på en kulle.
18 Därför väntar Herren
på att få visa er nåd,
därför är han upphöjd
för att visa er barmhärtighet,
för Herren är en domens Gud.
Saliga är alla som väntar
på honom.
Herren ska välsigna sitt folk

19 O, du Sions folk, som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso förbarma sig över dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. 20 Herren ska ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan ska dina lärare* inte längre vara dolda, utan dina ögon ska se dina lärare. 21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig: "Här är vägen, gå på den."

22 Silvret som dina snidade avgudabilder är överdragna med och guldet som dina gjutna avgudabilder är belagda med ska du då anse vara orent*. Du ska kasta bort det som något orent och säga till det: "Bort härifrån!"*

23 Och han ska ge regn åt den säd du har sått i jorden, och markens gröda ska ge dig bröd som är rikligt och närande. Den dagen ska din boskap få beta på stora betesmarker. 24 Oxarna och åsnorna, de som bearbetar jorden, ska äta saltad blandsäd som kastats med kastskovel och högaffel.

25 På den stora slaktens dag, när tornen faller, ska bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder. 26 Månens ljus ska vara som solens och solens ljus ska vara sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått.

Dom över Assyrien
27 Se, Herrens namn
kommer fjärran ifrån
med brinnande vrede
och med tunga rökmoln.
Hans läppar är fulla av harm,
hans tunga är
som förtärande eld.
28 Hans andedräkt är som en ström
som svämmar över
och når ända upp till halsen,
för han vill sålla hednafolken
i förintelsens såll
och lägga i folkens mun
ett betsel som leder dem vilse.

29 Då ska ni sjunga som under en natt
då man firar helig högtid,
och era hjärtan ska glädja sig
som när man under flöjtspel
tågar upp på Herrens berg,
upp till Israels klippa.
30 Och Herren ska låta höra
sin majestätiska röst
och visa hur hans arm drabbar
med vrede och harm,
med förtärande eldslåga,
storm och störtregn
och hagelstenar.
31 Inför Herrens röst
ska Assur gripas av skräck
när han slår honom med sin stav.
32 Och så ofta staven far fram
och Herren efter sitt beslut
låter den falla på honom,
ska det ljuda
av tamburiner och harpor.
Gång på gång ska han lyfta sin arm
för att strida mot honom.
33 För en eldsgrop*
är beredd sedan länge,
även för kungen
har den gjorts redo.
Den är djup och bred,
dess bål har eld och ved
i överflöd,
som en svavelström
ska Herrens Ande
sätta den i brand.

Fotnoter
30:2drar ner till Egypten   Kung Hiskia sökte hjälp mot Assyrien hos Egypten (31:1f , 36:6 , 9).
30:4Soan … Hanes   Egyptiska huvudstäder, i östra Nildeltat respektive 7 mil söder om Kairo.
30:6bär de sina rikedomar   För att vinna egyptiernas gunst (jfr 1 Mos 43:11 , 2 Kung 16:8 ).
30:6vajande giftormar   Kanske kobror. Annan översättning: "flygande serafer" (jfr 14:29 med not).
30:7Rahab   Betyder "övermod", ett symboliskt namn för Egypten (jfr Ps 87:4 ).
30:7som inget uträttar   Annan översättning: "den tillintetgjorda".
30:20dina lärare   Annan översättning: "din lärare" eller "ditt höstregn" (jfr vers 23).
30:22något orent   Hebr. davá används t ex om menstruationsblod (3 Mos 15:33 , 20:18 ).
30:22Bort   Andra handskrifter (Septuaginta): "Avföring".
30:33eldsgrop   På hebreiska tófet i Hinnomsdalen (Jer 7:31 ), som blev en bild för den eviga elden (Matt 5:22 ). Enligt historikern Diodoros brändes Nineves siste kung Sin-Shar-Ishkun levande i sitt palats vid stadens fall 612 f Kr (se Nah 3:18 med not).

Parallellställen
30:1Jes 1:2 5.
30:2Jes 31:1 Jer 37:7f Hes 17:15.
30:3Jes 20:5 36:6 Jer 42:18.
30:4Ps 78:12 Jes 19:11 13.
30:5Jer 2:36.
30:6Jes 14:29 15:7.
30:7Jes 36:6 Jer 37:7.
30:8Jes 8:1.
30:92 Kung 17:14 Neh 9:16.
30:101 Kung 22:8f Jer 11:21f Amos 2:12 Mika 2:6.
30:12Ps 62:11 Jes 47:10 Jer 7:10.
30:13Ps 62:4 Hebr 12:13.
30:14Ps 2:9 Jer 19:10f.
30:15Ps 37:7 Jer 6:16 Matt 23:37.
30:162 Kung 25:4 Jes 31:1 3.
30:173 Mos 26:36f 5 Mos 28:25 32:30 Ords 28:1.
30:18Ps 2:12 34:9 40:5 Ords 16:20 Jer 17:7.
30:19Jes 58:9 65:24 Matt 7:7f.
30:201 Petr 3:17 4:1f 19.
30:221 Mos 35:2 Jos 24:23 1 Sam 7:3 Jes 2:20 27:9 31:7.
30:233 Mos 26:4 5 Mos 11:14 28:12 Ps 65:10f Jer 5:24 Joel 2:23.
30:25Jes 34:2f 41:18 Hes 39:4 17 Upp 19:17f.
30:272 Mos 24:17 5 Mos 4:24 9:3 2 Sam 22:9 Hebr 12:29.
30:28Jes 8:8.
30:29Ps 42:5.
30:302 Mos 9:23 Jos 10:11 Jes 29:6.
30:31Jes 10:24f.
30:332 Kung 23:10 Jes 11:4 Jer 7:31f 19:6 13f Upp 19:20 20:14f 21:8.