× 
 Från
 Till
 Metod

 

Falska herdar och Davids telning

1 Ve de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren. 2 Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren.

3 Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag ska sätta herdar över dem som ska valla dem, och de ska aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa, och ingen av dem ska saknas, säger Herren.


5 Se, dagar ska komma, säger Herren,
då jag låter en rättfärdig telning*
växa upp åt David.
Han ska regera som kung
och handla med vishet,
han ska utöva rätt och rättfärdighet
i landet.
6 I hans dagar ska Juda bli frälst
och Israel bo i trygghet,
och detta är det namn
man ska ge honom:
Herren vår rättfärdighet.

7 Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, 8 utan: ”Så sant Herren lever, han som förde ättlingarna av Israels hus upp ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag fördrivit dem.” Så ska de få bo i sitt land.

Mot de falska profeterna
9 Om profeterna:
Mitt hjärta vill brista i mitt bröst,
alla mina ben darrar.
Jag är som en berusad man,
som en man omtöcknad av vin,
på grund av Herren
och hans heliga ord.
10 För landet är fullt
av äktenskapsbrytare,
på grund av förbannelsen*
ligger landet sörjande
och betesmarkerna i öknen
är förtorkade.
De strävar mot det som är ont
och har sin styrka i orätt.
11 För både profeter och präster
är gudlösa.
Även inne i mitt hus
finner jag deras ondska,
säger Herren.
12 Därför ska deras väg för dem
bli som hala stigar i mörkret.
De ska drivas bort,
och där ska de falla.
För jag ska låta olycka drabba dem
det år deras straff kommer,
säger Herren.

13 Också hos Samarias profeter
har jag sett dåraktiga ting:
De profeterade i Baals namn
och vilseledde mitt folk Israel.
14 Och hos Jerusalems profeter
har jag sett förskräckliga ting.
De begår äktenskapsbrott
och ljuger,
de uppmuntrar dem som gör ont
så att ingen vänder om
från sin ondska.
De är alla för mig som Sodom
och stadens invånare
som Gomorras.

15 Därför säger Herren Sebaot så
om profeterna:
Jag ska ge dem malört att äta
och förgiftat vatten att dricka,
för från Jerusalems profeter
har gudlöshet gått ut
över hela landet.

16 Så säger Herren Sebaot:
Lyssna inte på profeternas ord
när de profeterar för er,
för de bedrar er.
De talar sina egna hjärtans syner,
inte vad som kommer
från Herrens mun.
17 Om och om igen säger de
till dem som föraktar mig:
Herren har sagt:
Det ska gå er väl.”
Och till alla som följer
sitt hårda hjärta säger de:
”Ingen olycka ska drabba er.”
18 Men vem har stått med
i Herrens råd,
sett och hört hans ord?
Och vem har lyssnat till hans ord
och hört det?

19 Se, Herrens stormvind bryter fram,
full av vrede, en virvlande storm!
Den virvlar ner
över de ogudaktigas huvuden.
20Herrens vrede
ska inte vända tillbaka
förrän han har utfört och fullbordat
sitt hjärtas tankar.
I den yttersta tiden
ska ni inse och förstå det.

21 Jag har inte sänt dessa profeter,
ändå rusade de i väg.
Jag har inte talat till dem,
ändå profeterade de.
22 Hade de stått med i mitt råd,
skulle de ha förkunnat mina ord
för mitt folk
för att få dem att vända om
från sina onda vägar

och sina onda gärningar.


23 Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte också Gud långt borta? 24 Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte ser honom? säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger Herren. 25 Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” 26 Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri? 27 De tänker att de med sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28 Den profet som har haft en dröm kan berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han ska troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger Herren. 29 Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan?

30 Se, därför är jag emot profeterna, säger Herren, de som stjäl mina ord från varandra. 31 Jag är emot profeterna, säger Herren, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: ”Så säger Herren.” 32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren. När de berättar dem vilseleder de mitt folk med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller gett dem något uppdrag, och de kan inte hjälpa detta folk, säger Herren.

Falska ”tungor”

33 När detta folk eller en profet eller präst frågar dig: ”Vad säger Herrens tunga*?”, ska du säga dem vad som är den verkliga tungan*. Och jag ska kasta bort er, säger Herren.

34 Den profet eller präst eller den av folket som säger ”Herrens tunga”, den mannen och hans hus ska jag straffa. 35 Så ska ni säga till varandra er emellan: Vad har Herren svarat? eller: Vad har Herren sagt? 36 Men ”Herrens tunga” ska ni inte mer nämna. För var och en ska då hans eget ord bli en ”tunga”, eftersom ni förvränger orden från den levande Guden, Herren Sebaot, vår Gud. 37 Så ska du säga till profeten: Vad har Herren svarat dig? eller: Vad har Herren talat? 38 Men om ni säger ”Herrens tunga”, då säger Herren så: Ni använder det ordet, ”Herrens tunga”, fastän jag har sänt bud till er och sagt till er: Ni ska inte säga ”Herrens tunga”.

39 Därför ska jag nu glömma er helt* och kasta bort er från mitt ansikte, både er och staden som jag gett er och era fäder. 40 Och jag ska låta evig vanära drabba er, en evig skam som aldrig ska glömmas.


Fotnoter
23:5telning   Ordet betyder ”rotskott” (Jes 11:1 ) och användes om en rättmätig tronföljare. Här en profetia om Messias, Davids ättling (jfr Sak 6:12 , Luk 1:32 , Upp 22:16 ).
23:10förbannelsen   Annan översättning (så Septuaginta): ”dem” (äktenskapsbrytarna).
23:33tunga   Hebr. massá betyder både ”profetisk utsaga” och ”tung börda”.
23:33vad som är den verkliga tungan   Annan översättning (Septuaginta): ”att ni är bördan”.
23:39glömma er helt   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”lyfta upp er”.

Parallellställen
23:1Jer 10:21 Hes 34:2f.
23:3Jes 11:11f Jer 31:8 32:37 Hes 11:17 Sef 3:20.
23:4Jes 40:11 Jer 3:15 Hes 34:11f 23.
23:5Jes 4:2 11:1f Jer 33:15f Hes 17:22 Sak 3:8 6:12.
23:6Jes 45:17 25 Jer 32:37 33:16 Sak 14:11.
23:7Jer 16:14f.
23:9Jer 8:18 Hab 3:16.
23:10Jes 24:6 Jer 12:4.
23:12Ps 35:6 Jer 11:23.
23:141 Mos 13:13 5 Mos 32:32 Jes 1:10 3:9 Hes 13:22 16:48.
23:15Jer 8:14 9:15 Hes 13:2.
23:16Jer 14:14 27:9 14 Hes 13:2f Matt 7:15.
23:17Jer 6:14 8:11 Hes 13:10 Amos 9:10 Mika 3:11.
23:18Job 15:8 Jes 40:13 Amos 3:7 Rom 11:34 1 Kor 2:16.
23:19Ps 11:6 Jer 25:32 30:23f Amos 1:14.
23:21Jer 14:14f 27:15 28:15 29:9.
23:23Apg 17:27f.
23:241 Kung 8:27 Ps 139:7f Jer 16:17 Amos 9:2f.
23:27Dom 3:7 8:33.
23:29Jer 5:14 20:9 1 Kor 3:13 Hebr 4:12.
23:305 Mos 18:20.
23:31Hes 13:6 22:28.
23:32Sef 3:4.
23:40Jer 20:11.