× 
 Från
 Till
 Metod

 

***
Tacksamhet för seger över fiender

1 För körledaren, till "Sonens död". En psalm av David.


2 Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta,
jag vill förkunna alla dina under.
3 Jag vill glädja mig och jubla i dig,
jag vill lovsjunga ditt namn,
du den Högste.

4 Mina fiender viker tillbaka,
de faller och förgås
inför ditt ansikte,
5 för du har hävdat min rätt
och fört min talan.
Du sitter på din tron
som en rättfärdig domare.
6 Du har straffat hedningarna
och förgjort de gudlösa,
utplånat deras namn
för alltid och för evigt.
7 Fienden är borta,
utrotad för alltid.
Du har ödelagt deras städer,
minnet av dem är utplånat.

8Herren regerar för evigt,
han har rest sin tron till dom.
9 Han ska döma världen
med rättfärdighet,
hålla dom bland folken
med rättvisa.
10Herren är en borg
för den förtryckte,
en borg i nödens tider.
11 De som känner ditt namn
litar på dig,
för du överger inte dem
som söker dig, Herre.
12 Lovsjung Herren som bor i Sion,
förkunna hans gärningar
bland folken,
13 för han som straffar blodsdåd
kommer ihåg dem,
han glömmer inte
de svagas rop.

14 Förbarma dig över mig, Herre!
Se hur jag plågas
av dem som hatar mig,
du som lyfter mig
från dödens portar
15 för att förkunna allt ditt lov
och jubla över din frälsning
i dottern Sions portar.
16 Hedningarna sjönk
i den grav som de grävde,
deras fot fastnade
i nätet de lade ut.
17Herren har gjort sig känd,
han har skipat rätt.
Den gudlöse snärjs
av sin egen gärning.
Higgajón*, Sela

18 De gudlösa ska vika tillbaka
ner i dödsriket,
alla hedningar som glömmer Gud.
19 Men den fattige ska inte
vara glömd för alltid,
de svagas hopp ska inte
försvinna för evigt.

20 Res dig, Herre!
Låt inte människor få makten,
låt hedningarna bli dömda
inför ditt ansikte.
21 Slå dem med skräck, Herre.
Låt hedningarna förstå
att de bara är människor. Sela

Fotnoter
Ps 9 Alfabetisk psalm tillsammans med Ps 10. Troligen var de ursprungligen en enda psalm.
8:1gittít   Kan syfta på sångstil eller instrument från staden Gat, där David bodde en tid. Hebr. gat betyder också "vinpress" (så Septuaginta).
6:1sheminít   Musikalisk term, ordagrant "den åttonde". Antingen en åttasträngad lyra eller en lägre basoktav (i 1 Krön 15:20-21 kontrasterat mot alamót , ev sopran).
9:17Higgajón   En musikterm som kan översättas med "meditativt mellanspel".

Parallellställen
9:2Ps 138:1 Ef 5:19.
9:5Ps 7:12.
9:6Ps 34:17 44:3 119:21 Ords 10:7.
9:7Job 18:17.
9:8Ps 10:16 29:10 102:13 103:19 Hebr 1:11.
9:9Ps 96:13 98:9 Apg 17:31.
9:10Ps 37:39 46:8 12 59:10 17f.
9:12Ps 74:2 76:3 105:1.
9:131 Mos 9:5 5 Mos 32:43 Ps 72:14 116:15.
9:14Ps 56:14 119:58.
9:16Ps 7:16 35:8 57:7 Ords 26:27.
9:17Ps 43:1 Ords 5:22.
9:19Ps 74:19.
9:204 Mos 10:35 Ps 7:7.
9:21Ps 59:14.